Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 07.08.2008 № 64 "Об утверждении и введении в действие образовательных стандартов по специальностям высшего образования первой ступени"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2013 года

< Главная страница

Стр. 22

Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10 | Стр. 11 | Стр. 12 | Стр. 13 | Стр. 14 | Стр. 15 | Стр. 16 | Стр. 17 | Стр. 18 | Стр. 19 | Стр. 20 | Стр. 21 | Стр. 22 | Стр. 23 | Стр. 24 | Стр. 25 | Стр. 26 | Стр. 27 | Стр. 28 | Стр. 29 | Стр. 30 | Стр. 31 | Стр. 32 | Стр. 33 | Стр. 34 | Стр. 35 | Стр. 36 | Стр. 37 | Стр. 38 | Стр. 39 | Стр. 40 | Стр. 41 | Стр. 42 | Стр. 43 | Стр. 44 | Стр. 45 | Стр. 46 | Стр. 47 | Стр. 48 | Стр. 49 | Стр. 50 | Стр. 51 | Стр. 52 |

- вызначаць своеасаблiвасцi дыялогу сродкаў мастацкай выразнасцi скрозь прызму кампаратывiзму;

- выкарыстоўваць набытыя веды ў навукова-даследчай дзейнасцi.


Дакументальнае кiнамастацтва

Дакументальнае кiно як вiд мастацтва. Сюжэт дакументальных фiльмаў. Выяўленчы i гукавы вобразы. Кампазiцыя ў дакументальным фiльме. Мантаж. Метады здымак дакументальнага кiно. Iндывiдуальнасць аўтара i характар творчасцi. Жанравыя разнавiднасцi дакументальнага кiно (нарыс, фiльм-роздум, фiльм-партрэт). Кампаратыўныя ўзаемадачыненнi тэрмiналагiчнага апарату пры вызначэннi жанру дакументальнага кiно. Асноўныя этапы развiцця, вядучыя прадстаўнiкi i тэарэтыкi дакументальнага кiно. Сучаснае дакументальнае кiно.

Выпускнiк павiнен

ведаць:

- спецыфiку мастацкай вобразнасцi дакументальнага кiно;

- жанравыя, вiдавыя i стылявыя ўтварэннi дакументальнага кiно;

- асноўныя артэфакты, падзеi, iмёны буйных прадстаўнiкоў дакументальнага кiно;

умець:

- вызначаць жанравую спецыфiку ўзаемадачыненняў з традыцыйнымi вiдамi мастацтва;

- выкарыстоўваць кампаратыўны метад пры аналiзе дакументальнага кiнатвора;

- характарызаваць дынамiку i этапы эвалюцыi дакументальнага кiно ў кантэксце агульнага развiцця кiнамастацтва.


Методыка выкладання тэорыi i гiсторыi мастацтваў

Метады навучання, замацавання i кантролю на занятках па прадметах, на якiх вывучаецца гiсторыя мастацтваў. Узаемасувязь форм мастацкай адукацыi i ўздзеянне мастацтва праз сродкi масавай камунiкацыi. Крытэрыi эстэтычнага развiцця асобы. Падручнiкi i вучэбныя дапаможнiкi па курсах гiсторыi мастацтваў. Даследчая праца па методыцы выкладання гiсторыi мастацтваў. Выдатныя тэарэтыкi i практыкi мастацкай адукацыi i мастацтвазнаўства. Асноўныя паняццi, змест, метады i формы мастацкай адукацыi.

Выпускнiк павiнен

ведаць:

- метады навучання, замацавання i кантролю на занятках па прадметах гiсторыi мастацтваў;

- агульнатэарэтычныя i метадалагiчныя пытаннi выкладання тэорыi i гiсторыi мастацтваў;

- педагагiчныя аспекты эстэтычнага выхавання i мастацкай адукацыi асобы;

умець:

- праектаваць мэтавызначэнне педагагiчнага працэсу i шляхi яго ўвасаблення на практыцы;

- планаваць змест i этапы рэалiзацыi педагагiчных i навукова-даследчых праектаў;

- прымяняць метад кампаратыўнага аналiзу пры вывучэннi мастацкiх твораў;

- ажыццяўляць эстэтычнае выхаванне i мастацкае развiццё вучняў у працэсе самастойнай педагагiчнай дзейнасцi;

- выяўляць сутнасць твора праз выкарыстанне розных тэарэтычных прынцыпаў i метадаў;

- самастойна працаваць з навуковай i метадычнай лiтаратурай.


Сучасныя тэхналогii ў мастацтве

Навукова-тэхнiчны прагрэс i мастацтва. Трансфармацыя мастацкай вобразнасцi пад уплывам лiчбавых тэхналогiй. Камп'ютарнае мастацтва як сфера сiнтэзу эстэтыкi традыцыйных вiдаў мастацтва i дыгiтальных тэхналогiй (камп'ютарная графiка, электронная музыка, камп'ютарная анiмацыя). Тэхнавобраз як артэфакт з iнструкцыяй; вiртуальная рэальнасць у мастацтве i тэорыi мастацтва. Iнтэрнэт як сродак нелiнейнага распаўсюджання мастацтва. Мультымедыя як феномен культуры. Iнфармацыйны дызайн як сродак карыстання iнфармацыяй. Iнфармацыйная эстэтыка як новая парадыгма сучаснага мастацтвазнаўства.

Выпускнiк павiнен

ведаць:

- асноўныя этапы развiцця камп'ютарнага мастацтва, вядучых прадстаўнiкоў;

- iнавацыйныя тэхналогii стварэння твораў мастацтва;

- спецыфiку аўдыявiзуальнай вобразнасцi тэкста сучаснага мастацтва;

- метады стварэння мастацкiх твораў з выкарыстаннем сучасных тэхналогiй;

умець:

- вызначаць спосабы выкарыстання лiчбавых тэхналагiй пры стварэннi твора;

- характарызаваць асаблiвасцi ўвасаблення твораў тэхнагеннага мастацтва ў яго разнастайных вiдах i жанрах;

- выяўляць значныя iндывiдуальна-аўтарскiя здабыткi ў галiне сучаснага мастацтва.


Гiсторыя мастацкай крытыкi i мастацтвазнаўства

Мастацтвазнаўства ў кантэксце гiстарычнай, фiласофскай навукi, лiтаратурнай думкi. Старажытныя формы навучання мастацтва. Навуковыя адкрыццi ў галiне музычнага, выяўленчага, тэатральнага мастацтва ў эпоху Сярэднявечча i Адраджэння. Зараджэнне мастацкай крытыкi ў эпоху Асветнiцтва. Вылучэнне мастацтвазнаўства ў самастойную навуку ў XIX ст. (эпоха Рамантызму). Асаблiвасцi фармiравання музыказнаўства, тэатразнаўства, мастацтвазнаўства ў XIX ст. у Заходняй Еўропе, Расii, Беларусi. Мастацтвазнаўства XX ст., асноўныя накiрункi, школы. Разнастайнасцi жанраў i формаў мастацтвазнаўчай навукi, метады iх распрацоўкi i напiсання. Вядучыя прадстаўнiкi мастацтвазнаўчай навукi.

Выпускнiк павiнен

ведаць:

- тэорыю i гiсторыю мастацтва;

- сучасныя прынцыпы ўспрымання мастацтва, аналiтычнага ўсведамлення творчых працэсаў;

- спецыфiку мастацкай крытыкi i мастацтвазнаўства;

- творчасць выдатных мастацтвазнаўцаў i крытыкаў кожнай з мастацкiх эпох, школ, напрамкаў;

умець:

- вызначаць тыпалогiю i класiфiкацыю жанраў мастацтвазнаўчых даследаванняў;

- пiсьмова выказваць асабiстае меркаванне ў розных жанрах мастацтвазнаўчых работ;

- выкарыстоўваць набытыя веды ў прафесiйнай практыцы.


Музычная драматургiя фiльма

Кiно i музыка: асновы ўзаемадзеяння. Музыка нямога кiно. Музыка гукавога кiно. Драматургiя гукавога фiльма. Сiнхранiзацыя запiсу музыкi, шуму, мовы. Асновы музычнай вобразнасцi i iх практычнае выкарыстанне пры аналiзе твораў вядучых рэжысёраў сусветнага i беларускага кiнамастацтва. Кампаратыўны падыход да ўспрымання i iнтэрпрэтацыi тэкста кiнамастацтва на аснове музычнай формы. Архiтэктонiка фiльмаў Л.Вiсконцi ("Смерць у Венецыi"), I.Бергмана ("Восеньская саната"), К.Кеслёўскага ("Падвоенае жыццё Веранiкi"), Т.Цiквера ("Бягi, Лола, бягi") i iншых аўтараў з пазiцый музычнай формы.

Выпускнiк павiнен

ведаць:

- спецыфiку арганiзацыi кiнатвора на падставе структуры музычнай формы;

- кампаратыўныя падыходы да аналiзу твора кiнамастацтва;

- найбольш значныя прыклады экстрапаляцыi музычнай драматургii на архiтэктонiку фiльма;

умець:

- вызначаць асноўныя прынцыпы формаўтварэння кiнатвора;

- выказваць асабiстае меркаванне па прынцыпах арганiзацыi музычнай арганiзацыi фiльма;

- выкарыстоўваць набытыя веды ў навукова-даследчай практыцы.


7.6 Патрабаваннi да зместу i арганiзацыi практык


Практыкi (азнаямленчая, педагагiчная, вытворчая, пераддыпломная) з'яўляюцца часткай адукацыйнага працэсу падрыхтоўкi спецыялiстаў, працягам вучэбнага працэсу ў вытворчых умовах i праводзяцца на перадавых прадпрыемствах, ва ўстановах, арганiзацыях, розных галiнах.

Практыкi напраўлены на замацаванне ў вытворчых умовах ведаў i ўменняў, атрыманых у працэсе навучання ў ВНУ, авалоданне навыкамi рашэння сацыяльна-прафесiйных задач, вытворчымi тэхналогiямi.

Практыкi арганiзуюцца з улiкам будучай спецыяльнасцi i спецыялiзацыi.


7.6.1 Азнаямленчая практыка

Наведванне ўстаноў культуры розных тыпаў i кiраўнiцкiх структур розных узроўняў. Апiсанне арганiзацыйнай структуры базавай установы i сiстэмы планавання з пункту гледжання структуры i зместу. Вывучэнне асноўных дакументаў улiку i справаздачнасцi базавай установы культуры. Азнаямленне з комплексам тэхнiчных сродкаў падтрымкi дзейнасцi ўстановы. Азнаямленне з сiстэмай i структурай некалькiх заняткаў па прадмеце "сусветная мастацкая культура". Наведванне мастацкiх музеяў, выстаў, фiлармонiй, тэатраў, азнаямленне з iснуючымi формамi прапаганды мастацтва. Наведванне i аналiз 1 - 2 лекцый-канцэртаў; азнаямленне з iснуючымi формамi прапаганды мастацтва ў канцэртнай установе. Параўнальны аналiз форм i зместу прапаганды мастацтва ва ўмовах музея i канцэртнай залы: агульнае i адметнае. Наведванне тэатральнага спектакля, яго аналiз i ўдзел у абмеркаваннi. Выязная экскурсiя, азнаямленне з гiсторыка-архiтэктурным комплексам.


7.6.2 Педагагiчная практыка

Авалоданне методыкай выкладання мастацтвазнаўчых дысцыплiн для ўсiх узроставых катэгорый. Аналiз iснуючых праграм па дысцыплiнах мастацтвазнаўчага i культуралагiчнага цыклаў для школ з мастацкiм ухiлам i школ, якiя маюць спецыялiзаваныя класы з паглыбленым вывучэннем аднаго з вiдаў мастацтва. Аналiз методыкi выкладання сусветнай мастацкай культуры ў школе з апорай на розныя вiды мастацтва (выяўленчае, тэатральнае, музычнае). Распрацоўка канспектаў i правядзенне ўрокаў па сусветнай мастацкай культуры, урока па адным з iншых прадметаў цыкла "мастацтва" (з апорай на мастацкую падрыхтоўку практыканта). Авалоданне методыкай арганiзацыi правядзення ўрокаў i выхаваўчай работы ў навучальнай установе. Распрацоўка плана-канспекта i правядзенне аднаго пазакласнага мерапрыемства з удзелам вучняў i iх бацькоў. Выязная экскурсiя ў гiсторыка-мастацкi комплекс i выкананне iндывiдуальнага задання.


7.6.3 Вытворчая (мастацтвазнаўчая) практыка

Вывучэнне прагназавання, планавання i ажыццяўлення арганiзацыйна-метадычнай, творчай дзейнасцi ўстаноў культуры i мастацтва. Авалоданне тэхналогiямi кiраўнiчай дзейнасцi ў пэўнай галiне сацыякультурнай сферы (канцэртна-вiдовiшчная дзейнасць, кiна-вiдэадзейнасць, музейна-выставачная дзейнасць). Правядзенне аналiзу i сiстэматызацыi сувязей i ўзаемадзеяння ўстаноў культуры i мастацтва ў арганiзацыi сацыякультурнай дзейнасцi ў раёне, горадзе i г.д.; аналiз напрамкаў сацыякультурнай дзейнасцi з рознымi групамi насельнiцтва (дзецьмi, моладдзю, людзьмi сталага i пажылога ўзросту). Ацэнка эфектыўнасцi форм i метадаў работы з аўдыторыямi (супольнасцямi). Вывучэнне аператыўных абставiн у зоне дзеяння ўстаноў культуры i мастацтва. Ацэнка стану метадычнага i тэхнiчнага забеспячэння дзейнасцi ўстановы. Аналiз культурнага супрацоўнiцтва Беларусi з краiнамi СНД, краiнамi суседзямi i далёкага замежжа.


7.6.4 Пераддыпломная практыка

Пераддыпломная практыка з'яўляецца заключным этапам прафесiйнай падрыхтоўкi спецыялiста, патэнцыяльнага кiраўнiка ўстаноў, арганiзацый, супрацоўнiка органаў кiравання ў галiне культуры. Мэта практыкi - завяршэнне фармiравання арганiзацыйна-кiраўнiчых уменняў праз даследчую, эксперыментальную, укараняльную дзейнасць студэнта-практыканта над практычнай часткай сваёй дыпломнай работы. Сярод асноўных задач практыкi - выпрацоўка навыкаў iнавацыйнай дзейнасцi ў сферах мастацтва, замацаванне ўсяго комплексу ведаў па дысцыплiнах вузкай спецыялiзацыi ў адпаведнасцi з абраным накiрункам, збор i абагульненне iнфармацыi па тэме дыпломнай работы; апрабацыя распрацовак i галоўных вынiкаў дыпломнай работы. Правядзенне даследчых работ. Авалоданне навыкамi работы ў якасцi выкладчыка, даследчыка, культуролага. Распрацоўка зместу i метадычнага аснашчэння пэўнай мастацтвазнаўчай тэмы для школы цi ўстановы культуры i мастацтва. Набыццё вопыту аналiтычнай i навукова-даследчай дзейнасцi ва ўстановах культуры i мастацтва. Выкананне асноўнай работы на аснове правядзення эксперыментальна-даследчай работы мастацтвазнаўчага альбо культуралагiчнага накiрунку.


8 Патрабаваннi да забеспячэння якасцi адукацыйнага працэсу


8.1 Патрабаваннi да кадравага забеспячэння


Выкладчыкi павiнны:

- мець вышэйшую адукацыю, якая адпавядае профiлю выкладаемых дысцыплiн, i, як правiла, адпаведную навуковую квалiфiкацыю (ступень, званне);

- сiстэматычна займацца навуковай i (цi) навукова-метадычнай дзейнасцю;

- не радзей 1 раза ў 5 гадоў праходзiць павышэнне квалiфiкацыi.


8.2 Патрабаваннi да вучэбна-метадычнага забеспячэння


Вучэбна-метадычнае забеспячэнне падрыхтоўкi спецыялiста павiнна адпавядаць наступным патрабаванням:

- усе дысцыплiны вучэбнага плана павiнны быць забяспечаны: вучэбна-метадычнай дакументацыяй па ўсiх вiдах вучэбных заняткаў; вучэбнай, метадычнай, даведачнай i навуковай лiтаратурай; iнфармацыйнымi базамi i доступам да сецевых крынiц iнфармацыi; нагляднымi дапаможнiкамi, мультымедыйнымi, аўдыё-, вiдэаматэрыяламi;

- забяспечыць доступ кожнага студэнта да бiблiятэчных фондаў i баз звестак, якi адпавядаюць па зместу поўнаму пералiку дысцыплiн вучэбнага плана;

- мець метадычныя дапаможнiкi i рэкамендацыi па вывучаемым дысцыплiнам i ўсiм вiдам вучэбнай дзейнасцi, уключая самастойную работу студэнтаў.

Вучэбна-метадычнае забеспячэнне павiнна быць арыентавана на распрацоўку i ўкараненне ў вучэбны працэс iнавацыйных адукацыйных сiстэм i тэхналогiй, адэкватных кампетэнтнаснаму падыходу да падрыхтоўкi выпускнiка ВНУ (варыятыўных мадэляў кiруемай самастойнай работы студэнтаў, вучэбна-метадычных комплексаў, модульных i рэйтынгавых сiстэм навучання, тэставых i iншых сiстэм ацэнкi ўзроўню кампетэнцый студэнтаў i iнш.).


8.3 Патрабаваннi да матэрыяльна-тэхнiчнага забеспячэння


Вышэйшая навучальная ўстанова павiнна:

- мець адпаведную санiтарна-тэхнiчным нормам матэрыяльна-тэхнiчную базу, якая забяспечвае правядзенне лабараторных, практычных i навукова-даследчых работ студэнтаў, якiя прадугледжаны вучэбным планам;

- выконваць нормы забеспячэння вучэбнай i метадычнай лiтаратурай;

- дысплэйным часам на аднаго студэнта ў год не менш 50 гадзiн;

- забяспечыць матэрыяльна-тэхнiчныя ўмовы для самаадукацыi i развiцця асобы студэнта, для чаго мець адпаведныя нарматывам чытальныя залы, камп'ютарныя класы, залы для заняткаў фiзiчнай культурай, у тым лiку ў пазааўдыторны час; пункты харчавання.

Аснашчэнне абсталяваннем павiнна забяспечваць правядзенне лабараторных i практычных работ па вучэбных дысцыплiнах згодна вучэбнага плана.


8.4 Патрабаваннi да арганiзацыi самастойнай работы студэнтаў


Самастойная работа студэнтаў (СРС) арганiзуецца дэканатамi, кафедрамi, выкладчыкамi ВНУ ў адпаведнасцi з Палажэннем аб самастойнай рабоце студэнтаў, якое распрацоўваецца вышэйшай навучальнай установай. Вучэбна-метадычнае ўпраўленне (аддзел) сумесна з дэканатамi факультэтаў праводзiць каардынацыю планавання, арганiзацыi i кантролю СРС у ВНУ. Самастойная работа ажыццяўляецца ў выглядзе аўдыторных i пазааўдыторных формаў па кожнай дысцыплiне вучэбнага плана. На падставе бюджэту часу ў адпаведнасцi з адукацыйнымi стандартамi, вучэбнымi планамi, рабочымi праграмамi вучэбных дысцыплiн устанаўлiваюцца вiды, аб'ём i змест заданняў па СРС. Па кожнай вучэбнай дысцыплiне распрацоўваецца вучэбна-метадычны комплекс (ВМК) з матэрыяламi i рэкамендацыямi, якiя дапамагаюць студэнту ў арганiзацыi самастойнай работы.

Разлiк вучэбнай нагрузкi прафесарска-выкладчыцкага складу на арганiзацыю самастойнай работы студэнтаў ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з зацверджанымi Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь прыкладнымi нормамi часу для разлiку аб'ёма вучэбнай i вучэбна-метадычнай работы.

Для ацэнкi якасцi самастойнай работы студэнтаў ажыццяўляецца кантроль за яе выкананнем. Формы кантролю самастойнай работы студэнтаў вызначаюцца ВНУ (субяседванне, праверка i абарона iндывiдуальных разлiкова-графiчных заданняў, калёквiумы, кантрольныя работы, абарона курсавых праектаў (работ), тэсцiраванне, залiкi, вусныя i пiсьмовыя экзамены i г.д.).


8.5 Патрабаваннi да арганiзацыi iдэалагiчнай i выхаваўчай работы


Вышэйшая навучальная ўстанова павiнна праводзiць паслядоўную работу па фармiраваннi ў студэнтаў каштоўнасных арыентацый, нормаў i правiлаў паводзiн на падставе дзяржаўнай iдэалогii, iдэй гуманiзму, дабра i справядлiвасцi. Выпускнiк павiнен валодаць дзяржаўнай сталасцю, прававой i палiтычнай культурай, паважаць закон i беражлiва адносiцца да сацыяльных каштоўнасцей прававой дзяржавы, гонару i годнасцi грамадзянiна.

Iдэалагiчная i выхаваўчая работа са студэнтамi арганiзуецца ў адпаведнасцi з нарматыўным i праграмна-метадычным забеспячэннем вучэбна-выхаваўчага працэсу работы ў вышэйшай навучальнай установе, прававую аснову якой складаюць Канстытуцыя Рэспублiкi Беларусь, Законы Рэспублiкi Беларусь, Указы Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь у галiне маладзёжнай палiтыкi, адпавядаючыя дзяржаўныя сацыяльна-значныя праграмы, патрабаваннi i рэкамендацыi Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

Прыярытэтным напрамкам iдэйна-выхаваўчай работы ў вышэйшай навучальнай установе з'яўляецца грамадзянска-патрыятычнае i iдэйна-маральнае выхаванне навучэнцаў.

Важнейшымi прынцыпамi ажыццяўлення выхаваўчай работы са студэнтамi з'яўляюцца:

- узгадненне патрабаванняў са зместам i метадамi навучання i выхавання студэнтаў, якiя забяспечваюць навучальную i сацыяльную актыўнасць;

- прыцягненне студэнтаў з улiкам iх iнтарэсаў i магчымасцей на аснове прынцыпу самакiравання ў сацыяльна-значную работу, арганiзацыю навучальна-выхаваўчага працэсу, якiя садзейнiчаюць набыццю iмi арганiзацыйна-кiраўнiчых, камунiкатыўных уменняў, вопыту рашэння задач;

- умацаванне сям'i i павышэнне яе прэстыжу ў грамадстве, усведамленне асноўных дэмаграфiчных праблем грамадства i фармiраванне ў моладзi ўстановак здаровага ладу жыцця;

- духоўна-маральнае выхаванне, веданне культурнай спадчыны, прафiлактыка правапарушэнняў.

Фармiраванне адзiнага працэсу выхавання павiнна быць пабудавана праз педагагiчнае кiраўнiцтва працэсам развiцця асобы i ўключаць у сябе навучальна-выхаваўчую работу, прафесiйную накiраванасць выхаваўчай работы выпускаючай кафедры, правядзенне выхаваўчай работы сацыяльна-гуманiтарнымi i агульнаадукацыйнымi кафедрамi, дзейнасць iнстытута куратараў вучэбных груп, выхаваўчую работу ў студэнцкiх iнтэрнатах, развiццё студэнцкага самакiравання, метадычнае забеспячэнне выхаваўчага працэсу.

Вышэйшая навучальная ўстанова павiнна быць камфортнай i бяспечнай для знаходжання студэнтаў, адрознiвацца спрыяльным маральна-псiхалагiчным клiматам, выкананнем дзеючых санiтарна-гiгiенiчных нормаў i правiлаў, а таксама ажыццяўляць грамадска-палiтычныя, культурныя i спартыўныя мерапрыемствы. Вядучая роля ў iдэалагiчнай i выхаваўчай рабоце належыць прафесарска-выкладчыцкаму саставу i асабiстаму прыкладу выкладчыка.


8.6 Агульныя патрабаваннi да кантролю якасцi адукацыi i сродкам дыягностыкi


Для атэстацыi студэнтаў i выпускнiкоў на адпаведнасць iх персанальных дасягненняў паэтапным цi канчатковым патрабаванням стандарту ствараюцца фонды ацэначных сродкаў i тэхналогiй, якiя ўключаюць тыпавыя заданнi, кантрольныя работы, крытэрыяльна-арыентыраваныя тэсты дасягненняў i iнш.

Ацэнка ведаў студэнта на курсавых i дзяржаўных экзаменах, курсавых дыферэнцыраваных залiках, пры абароне курсавых праектаў (работ), здачы залiкаў па практыкам, абароне дыпломных работ (праектаў) праводзiцца па 10-бальнай шкале (1, 2, ..., 9, 10). Для ацэнкi ведаў i кампетэнтнасцi студэнтаў выкарыстоўваюцца крытэрыi, зацверджаныя Мiнiстэрсвам адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

Для кантролю якасцi адукацыi выкарыстоўваюцца наступныя сродкi дыягностыкi:

- ацэнка рашэння тыпавых заданняў;

- крытэрыяльна-арыентаваныя тэсты па асобным раздзелам дысцыплiны i дысцыплiны ў цэлым;

- пiсьмовыя кантрольныя работы;

- вуснае апытанне ў час заняткаў;

- складанне рэфератаў па асобных раздзелах дысцыплiны з выкарыстаннем манаграфiчнай i перыядычнай лiтаратуры;

- выступленнi студэнтаў на семiнарах па распрацаваным iмi тэмамi;

- абарона курсавых праектаў (работ);

- абарона справаздач па вытворчых практыках;

- пiсьмовы экзамен;

- вусны экзамен;

- абарона дыпломнай работы.


9 Патрабаваннi да вынiковай дзяржаўнай атэстацыi выпускнiка


9.1 Агульныя патрабаваннi


9.1.1 Вынiковая дзяржаўная атэстацыя выпускнiка ўключае 2 дзяржаўных экзамены ("Педагогiка i методыка выкладання спецдысцыплiн", "Гiсторыя i тэорыя мастацтваў") i абарону дыпломнай работы, якiя дазваляюць вызначыць тэарэтычную i практычную гатоўнасць выпускнiка да выканання сацыяльна-прафесiйных задач.

9.1.2 Атэстацыйныя экзамены, якiя ўваходзяць у склад вынiковай дзяржаўнай атэстацыi выпускнiка, праводзяцца згодна адукацыйнай праграмы першай ступенi вышэйшай адукацыi, устаноўленай гэтым стандартам.


9.2 Патрабаваннi да дзяржаўнага экзамену


Дзяржаўныя экзамены праводзяцца на пасяджэннi Дзяржаўнай экзаменацыйнай камiсii.

Праграма i парадак правядзення дзяржаўных экзаменаў па спецыяльнасцi i спецыялiзацыi распрацоўвываюцца ВНУ згодна Палажэння аб вынiковай дзяржаўнай атэстацыi выпускнiкоў, зацверджаным Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь.


9.3 Патрабаваннi да дыпломнай работы


Патрабаваннi да структуры, зместу, аб'ёму i парадку абароны дыпломнай работы вызначаюцца ВНУ на аснове гэтага адукацыйнага стандарту i Палажэння аб вынiковай дзяржаўнай атэстацыi выпускнiкоў, зацверджанага Мiнiстэрствам адукацыi.1-23 01 12ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 1-23 01 12 МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО И ОХРАНА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПО НАПРАВЛЕНИЯМ) КВАЛИФИКАЦИЯ ИСТОРИК-МУЗЕОЛОГ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИСКУССТВОВЕД-МУЗЕОЛОГ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МУЗЕЕВЕД МЕНЕДЖЕР ПО КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ И ТУРИЗМУ

ВЫШЭЙШАЯ АДУКАЦЫЯ ПЕРШАЯ СТУПЕНЬ

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЬ 1-23 01 12 МУЗЕЙНАЯ СПРАВА I АХОВА ГIСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ (ПА НАКIРУНКАХ) КВАЛIФIКАЦЫЯ ГIСТОРЫК-МУЗЕЁЛАГ. ВЫКЛАДЧЫК МАСТАЦТВАЗНАЎЦА-МУЗЕЁЛАГ. ВЫКЛАДЧЫК МУЗЕЯЗНАЎЦА МЕНЕДЖЭР ПА КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЕ I ТУРЫЗМУ

HIGHER EDUCATION FIRST DEGREE

SPECIALITY 1-23 01 12 MUSEUMS AND PROTECTION OF THE HISTORICAL-CULTURAL HERITAGE (IN DIRECTIONS) QUALIFICATIONS HISTORIAN-MUSEOLOGIST. TEACHER ART HISTORIAN-MUSEOLOGIST. TEACHER MUSEOLOGIST CULTURAL HERITAGE AND TOURISM MANAGERМинистерство образования Республики Беларусь Минск

УДК 378:1/3 (083.74)

Ключевые слова: высшее образование, первая ступень, квалификационная характеристика, историк-музеевед, музееведение, музейное дело и охрана историко-культурного наследия, культурное наследие и туризм, специалист, требования, знания, умения, навыки, способности, компетенции, образовательная программа, учебный план, учебная программа дисциплины, самостоятельная работа, зачетная единица, качество высшего образования, обеспечение качества, практика, итоговая государственная аттестация.

МКС 03.180Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Белорусским государственным университетом

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Ходин С.Н., доцент, кандидат исторических наук (руководитель);

Гужаловский А.А., доцент, доктор исторических наук;

Берейшик Л.В., доцент, кандидат исторических наук;

Томашева И.Г., доцент, кандидат искусствоведения.

ВНЕСЕН: Управлением высшего и среднего специального образования Министерства образования Республики Беларусь

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 7 августа 2008 г. N 64

3 ВВЕДЕН ВЗАМЕН РД РБ 02100.5.065-98


Настоящий образовательный стандарт не может быть тиражирован и распространен без разрешения Министерства образования Республики Беларусь

Издан на русском языкеСОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Основные термины и определения

4 Общие положения

4.1 Общая характеристика специальности

4.2 Требования к предшествующему уровню подготовки

4.3 Общие цели подготовки специалиста

4.4 Формы обучения по специальности

4.5 Сроки подготовки специалиста

5 Квалификационная характеристика специалиста

5.1 Сфера профессиональной деятельности

5.2 Объекты профессиональной деятельности

5.3 Виды профессиональной деятельности

5.4 Задачи профессиональной деятельности

5.5 Состав компетенций

6 Требования к уровню подготовки выпускника

6.1 Общие требования к уровню подготовки

6.2 Требования к академическим компетенциям

6.3 Требования к социально-личностным компетенциям

6.4 Требования к профессиональным компетенциям

7 Требования к образовательной программе и ее реализации

7.1 Содержание образовательной программы

7.2 Требования к разработке образовательной программы

7.3 Требования к срокам реализации образовательной программы

7.4 Типовой учебный план

7.5 Требования к обязательному минимуму содержания учебных программ и компетенциям по дисциплинам

7.6 Требования к содержанию практик

8 Требования к обеспечению качества образовательного процесса

8.1 Требования к кадровому обеспечению

8.2 Требования к учебно-методическому обеспечению

8.3 Требования к материально-техническому обеспечению

8.4 Требования к организации самостоятельной работы студентов

8.5 Требования к организации идеологической и воспитательной работы

8.6 Общие требования к контролю качества образования и средствам диагностики

9 Требования к итоговой государственной аттестации выпускника

9.1 Общие требования

9.2 Требования к государственному экзамену

9.3 Требования к дипломной работе

БиблиографияДата введения 2008-09-01


1 Область применения


Настоящий образовательный стандарт устанавливает цели и задачи профессиональной деятельности специалиста, требования к уровню подготовки выпускника вуза, требования к содержанию образовательной программы и ее реализации, требования к обеспечению образовательного процесса и итоговой государственной аттестации выпускника.

Стандарт применяется при разработке нормативно-методических документов и учебно-программной документации, регулирующей образовательный процесс в высшей школе, а также при оценке качества высшего образования.

Стандарт обязателен для применения во всех учреждениях, обеспечивающих получение высшего образования (высших учебных заведениях), расположенных на территории Республики Беларусь, независимо от их принадлежности и форм собственности.


2 Нормативные ссылки


В настоящем образовательном стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

СТБ 22.0.1-96 Система стандартов в сфере образования. Основные положения;

ОКРБ 011-2001 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь "Специальности и квалификации".

СТБ ИСО 9000-2000 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь.

Образовательный стандарт РД РБ 02100.5.065-98 Высшее образование. Первая ступень. Специальность Г.12.02.00. Музейное дело.

Образовательный стандарт РД РБ 02100.5.227-2006 Высшее образование. Первая ступень. Цикл социально-гуманитарных дисциплин.


3 Основные термины и определения


В настоящем образовательном стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Дидактическая единица - автономная часть содержания учебной дисциплины, выраженная в названиях тем, разделов или модулей.

Зачетная единица - мера количественного измерения учебной нагрузки студента по овладению учебным предметом, включающей аудиторные часы и внеаудиторную самостоятельную работу, в том числе подготовку и сдачу экзамена.

Искусствоведение - наука, изучающая изобразительные виды искусства, архитектуру и декоративно-прикладное искусство, закономерности их развития, роль в истории общественного сознания, взаимосвязи с социальной жизнью.

История - наука, изучающая конкретный ход развития человеческого общества и его закономерности.

Историк-музеолог - профессиональная квалификация выпускника вуза с высшим образованием в области истории, музейного дела и охраны памятников истории и культуры.

Качество высшего образования - соответствие высшего образования (как результата, как процесса, как социальной системы) потребностям, интересам личности, общества, государства.

Квалификационная характеристика специалиста - обобщенная норма качества подготовки по определенной специальности (специализации) с соответствующей квалификацией, включающая сферы, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности, а также состав компетенций, необходимых для выполнения функциональных обязанностей в условиях социально регулируемого рынка.

Квалификация - знания, умения и навыки, необходимые для той или иной профессии на рынках труда, подтвержденные документом (СТБ 22.0.1-96).

Компетентность - выраженная способность применять свои знания и умение (СТБ ИСО 9000-2000).

Компетенция - знания, умения и опыт, необходимые для решения теоретических и практических задач.

Менеджмент - административно-управленческая деятельность, направленная на выявление, предсказание и удовлетворение требований потребителя и получения в результате этого прибыли.

Музейное дело и охрана историко-культурного наследия - особая отрасль культуры, включающая комплектование, учет, хранение, охрану, изучение и использование музеями культурного достояния страны, в первую очередь недвижимой его части.

Музеология - комплексная дисциплина, изучающая историю, организацию, теорию и практику работы музеев в области учета, описания, использования, обеспечения сохранности памятников культуры, научную организацию труда и экономику музейного дела.

Музеолог-искусствовед - профессиональная квалификация специалиста с высшим образованием в области музейного дела и искусствоведения.

Обеспечение качества - скоординированная деятельность по руководству и управлению организацией, направленная на создание уверенности, что требования к качеству будут выполнены (СТБ ИСО 9000-2000).

Образовательная программа - система целей, задач и содержания образования, определяемая образовательными стандартами и разработанными на их основе учебными планами и учебными программами.

Подготовка - процесс обучения и воспитания, направленный на овладение будущими специалистами компетенциями, позволяющими решать социальные, профессиональные и личностные проблемы.

Специальность - вид профессиональной деятельности, требующий определенных знаний, умений и компетенций, приобретаемых путем обучения и практического опыта (ОКРБ 011-2001).

Сфера профессиональной деятельности - совокупность видов, в пределах которых осуществляется труд, например, наука, образование, экономика, культура, промышленность, искусство, право, политика, физкультура и спорт и др.

Типовой учебный план - составная часть образовательной программы, регламентирующая структуру и содержание подготовки специалиста, виды учебных занятий и формы контроля знаний, которая учитывает государственные, социальные и личные потребности обучаемых, определяет степень самостоятельности вуза.

Типовая учебная программа дисциплины - учебно-методический документ, определяющий цели, задачи и содержание теоретической и практической подготовки выпускника вуза по учебной дисциплине, который разрабатывается на основе образовательного стандарта по специальности и утверждается в установленном порядке Министерством образования.

Туризм - общее понятие для всех форм временного выезда людей с места постоянного жительства в оздоровительных целях, для удовлетворения познавательных интересов в свободное время или профессионально-деловых целей без занятий оплачиваемой деятельностью в месте временного пребывания.

Учебный план специальности - учебно-методический документ вуза, разработанный на основе образовательного стандарта по специальности, содержащий график учебного процесса, формы, виды и сроки проведения учебных занятий, итогового и поэтапного контроля, перечень и объем циклов дисциплин с учетом региональных и отраслевых особенностей вуза.

Учебная программа дисциплины - учебно-методический документ вуза, разрабатываемый на основе типовой учебной программы и определяющий цели и содержание теоретической и практической подготовки специалиста по учебной дисциплине.


4 Общие положения


4.1. Общая характеристика специальности


4.1.1. Подготовка выпускника по специальности "Музейное дело и охрана историко-культурного наследия" (по направлениям) обеспечивает получение профессиональной квалификации в соответствии с ОКРБ 011-2001.

4.1.2. Специальность в соответствии с ОКРБ 011-2001 относится к профилю образования "Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и организация производства", направлению образования "Коммуникации", группе специальностей "Коммуникации" и имеет обозначение 1-23 01 12.


4.2. Требования к предшествующему уровню подготовки


4.2.1. Предшествующий уровень образования должен быть не ниже общего среднего образования, подтвержденный документом государственного образца.

4.2.2. Уровень подготовки абитуриента устанавливается в соответствии с утвержденными Правилами приема в высшие учебные заведения Республики Беларусь по дисциплинам:

- белорусский язык или русский язык (на выбор);

- история Беларуси;

- всемирная история XX в.


4.3. Общие цели подготовки специалиста


- формирование и развитие социально-профессиональной компетентности, позволяющей сочетать академические, профессиональные, социально-личностные компетенции для решения задач в сфере профессиональной и социальной деятельности;

- трансляция культурного опыта, сформированного и сохраненного предшествующими поколениями;

- формирование специалиста, способного в кратчайшие сроки находить, обрабатывать и анализировать информацию;

- мотивация на саморазвитие, профессиональное и культурное самосовершенствование;

- совершенствование рационально-логического и образного мышления, как основы воображения и интуиции.


4.4 Формы обучения по специальности


Обучение по специальности предусматривает следующие формы:

- очная (дневная, вечерняя);

- заочная.


4.5. Сроки подготовки специалиста


Нормативный срок подготовки специалиста при дневной форме обучения составляет 4,5 года и оценивается не менее чем 270 зачетными единицами; по направлениям, обеспечивающим педагогическую квалификацию, срок обучения составляет 5 лет и оценивается не менее чем 300 зачетными единицами.

Нормативный срок подготовки специалиста по заочной форме обучения увеличивается соответственно на 1 год.


5. Квалификационная характеристика специалиста


5.1. Сфера профессиональной деятельности


Сферы профессиональной деятельности:

- управление культурой и туризмом;

- музейное дело;

- охрана памятников;

- образование;

- наука;

- туризм.


5.2. Объекты профессиональной деятельности


- республиканские органы государственного управления культурой и туризмом, местные исполнительные и распорядительные органы;

- академические, вузовские и отраслевые научно-исследовательские институты;

- музейные учреждения различного типа, музейные службы, государственные и негосударственные музейные организации;

- образовательные учреждения систем высшего, среднего и среднего специального образования Министерства образования Республики Беларусь;

- туристические учреждения разной формы собственности.


5.3. Виды профессиональной деятельности


Выпускник должен быть компетентным в следующих видах деятельности:

- организационно-управленческая;

- аналитическая;

- научно-исследовательская;

- педагогическая;

- консультационная;

- инновационная.


5.4. Задачи профессиональной деятельности


Выпускник должен быть компетентен решать следующие профессиональные задачи:

- анализ, систематизация и оценка коллекций Государственного музейного фонда Республики Беларусь, а также недвижимых памятников;

- проектирование, эксплуатация и совершенствование (в части информационного обеспечения) стационарных музейных экспозиций, выставок и туристических маршрутов;

- подготовка экскурсий и внедрение других современных форм популяризации национального историко-культурного наследия;

- принимать участие в разработке новейших информационных технологий, затрагивающих сферу учета и популяризации музейных коллекций;

- преподавание исторических, специальных исторических, искусствоведческих дисциплин;

- планирование и организация менеджерской, маркетинговой работы в области туризма;

- разработка и внедрение новых методов исследований в области музейного дела и охраны историко-культурного наследия.


5.5. Состав компетенций


Подготовка специалиста должна обеспечивать формирование следующих групп компетенций:

академических компетенций, включающих знания и умения по изученным дисциплинам, способности и умения учиться;

социально-личностных компетенций, включающих культурно-ценностные ориентации, знание идеологических, нравственных ценностей общества и государства и умение следовать им;

профессиональных компетенций, включающих знания и умения формулировать проблемы, решать задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в избранной сфере профессиональной деятельности.


6. Требования к уровню подготовки специалиста


6.1 Общие требования к уровню подготовки


6.1.1. Выпускник должен иметь достаточный уровень знаний и умений в области социально-гуманитарных, естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, дисциплин специализации для осуществления социально-профессиональной деятельности.

6.1.2. Выпускник должен уметь непрерывно пополнять свои знания, анализировать исторические и современные проблемы социально-экономической и духовной жизни общества, организовывать и вести идеологическую работу, отстаивать нравственные и правовые нормы и руководствоваться ими в своей жизнедеятельности.

6.1.3. Выпускник должен владеть государственными языками (белорусским, русским), одним или несколькими иностранными языками, для направления специальности "Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (культурное наследие и туризм)" - на уровне свободного общения, быть готовым к постоянному профессиональному, культурному и физическому самосовершенствованию.


6.2. Требования к академическим компетенциям


Выпускник должен обладать следующими академическими компетенциями:

- владеть и применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач;

- владеть системным и сравнительным анализом;

- владеть исследовательскими навыками;

- уметь работать самостоятельно;

- быть способным формировать новые идеи;

- владеть междисциплинарным подходом при решении проблем;

- иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением информацией и работой с компьютером;

- иметь лингвистические навыки;

- уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни.


6.3. Требования к социально-личностным компетенциям


Выпускник должен иметь следующие социально-личностные компетенции:

- обладать качествами гражданственности;

- быть способным к социальному взаимодействию;

- обладать способностью к межличностным коммуникациям;

- владеть навыками здорового образа жизни;

- быть способным к критике и самокритике;

- уметь работать в коллективе;

- быть способным к самостоятельному обучению;

- уметь формировать и отстаивать собственное суждение;

- быть способным применять полученные знания.


6.4. Требования к профессиональным компетенциям


Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями по видам деятельности, быть способным:

в организационно-управленческой деятельности:

- планировать, организовывать и совершенствовать деятельность служб управления музейным делом, охраны историко-культурного наследия, образования и туризма;

- разбираться в общих вопросах финансов, кредита, денежной и налоговой политики;

- планировать, организовывать и вести менеджерскую, маркетинговую, финансовую и посредническую работу;

- разрабатывать проекты решений и организовывать их обсуждение;

- организовывать работу по подбору, расстановке и повышению квалификации кадров служб управления музейным делом, охраны историко-культурного наследия, образования и туризма;

- разрабатывать унифицированные формы документов учета музейных коллекций, унифицированные системы документации, научные паспорта недвижимых памятников истории и культуры;

- уметь формулировать задачи по проектированию, эксплуатации и совершенствованию (в части информационного обеспечения) стационарных музейных экспозиций, выставок и туристических маршрутов;

- принимать участие в разработке новейших информационных технологий.

в аналитической деятельности:

- диалектически мыслить и аргументировать свою точку зрения, анализировать факты и прогнозировать развитие событий, разрабатывать решения с учетом экономических, социальных и этических требований, оценивать исторические и современные проблемы и тенденции, готовить научные материалы, составлять рефераты, обзоры, рецензии;

- разрабатывать предложения по обеспечению эргономических условий труда, рационализации рабочих мест работников сферы музеев, туризма и охраны историко-культурного наследия;

- представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями с привлечением современных средств редактирования и печати.

в исследовательской деятельности:

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний;

- выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования.

в педагогической деятельности:

- творчески применять полученные знания и приобретенные навыки в профессиональной деятельности;

- планировать, организовывать и вести научно-методическую и учебно-методическую работу.

в консультационной деятельности:

- иметь знания, практический опыт для консультирования в вопросах музейного дела, организации туризма и охраны историко-культурного наследия;

в инновационной деятельности:

- осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспективам развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и решениям;

- определять цели инноваций и способы их достижения;

- работать с научной, технической и патентной литературой;

- оценивать конкурентоспособность и экономическую эффективность разрабатываемых технологий;

- применять методы анализа и организации внедрения инноваций;

- составлять договоры совместной деятельности по освоению новых технологий;

- готовить проекты лицензионных договоров о передаче прав на использование объектов интеллектуальной собственности.


7. Требования к образовательной программе и условиям ее реализации


7.1. Содержание образовательной программы


7.1.1 Образовательная программа подготовки специалиста включает в себя учебный план, учебные программы дисциплин и программы учебных и производственных практик, которые должны соответствовать типовому учебному плану и типовым учебным программам подготовки специалиста по специальности 1-23 01 12 "Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям)".

7.1.2 Образовательная программа подготовки специалиста по специальности 1-23 01 12 "Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям)" должна предусматривать изучение студентом следующих циклов:

- социально-гуманитарных дисциплин;

- естественнонаучных дисциплин;

- общепрофессиональных и специальных дисциплин;

- дисциплин специализации.


7.2 Требования к разработке образовательной программы


7.2.1 Максимальный объем учебной нагрузки студентов не должен превышать 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.

7.2.2 Объем обязательных аудиторных занятий студентов, определяемый вузом с учетом специальности, специфики организации учебного процесса, оснащения учебно-лабораторной базы, информационного, учебно-методического обеспечения, должен быть установлен в пределах 24 - 36 часов.

7.2.3 В часы, отводимые на самостоятельную работу по учебной дисциплине, включается время, предусмотренное на подготовку к экзаменам.

7.2.4 При разработке учебного плана вуз имеет право изменять количество часов, отводимых на освоение учебного материала: для циклов дисциплин - в пределах 5%, для дисциплин, входящих в цикл, в пределах 10% без превышения максимального недельного объема нагрузки студента и при сохранении требований к содержанию, указанных в настоящем стандарте.


7.3 Требования к срокам реализации образовательной программы


7.3.1 Срок реализации образовательной программы при 5-летней дневной форме обучения составляет 256 недель; при 4,5-летней дневной форме обучения составляет 230 недель.

Продолжительность обучения по видам учебной деятельности - в соответствии с таблицей 1.Таблица 1---------------------+------------------------------------------------
¦          ¦       Продолжительность обучения       ¦
¦ Виды деятельности, +------------------------------+---------------------+
¦  установленные  ¦  при сроке обучения 5 лет  ¦ при сроке обучения ¦
¦  учебным планом  ¦               ¦   4,5 года    ¦
¦          +-----------------+------------+------------+--------+
¦          ¦   недель   ¦  часов  ¦  недель  ¦ часов ¦
+--------------------+-----------------+------------+------------+--------+
¦Теоретическое    ¦    149    ¦  8046  ¦  140   ¦ 7560 ¦
¦обучение.      ¦         ¦      ¦      ¦    ¦
¦Практические    ¦         ¦      ¦      ¦    ¦
¦занятия       ¦         ¦      ¦      ¦    ¦
+--------------------+-----------------+------------+------------+--------+
¦Экзаменационные   ¦    36    ¦  1944  ¦   32   ¦ 1728 ¦
¦сессии       ¦         ¦      ¦      ¦    ¦
+--------------------+-----------------+------------+------------+--------+
¦Практика      ¦    22    ¦  1188  ¦   16   ¦ 864  ¦
+--------------------+-----------------+------------+------------+--------+
¦Дипломная работа  ¦    9    ¦  486   ¦   9   ¦ 486  ¦
+--------------------+-----------------+------------+------------+--------+
¦Итоговая      ¦    4    ¦  216   ¦   4   ¦ 216  ¦
¦государственная   ¦         ¦      ¦      ¦    ¦
¦аттестация     ¦         ¦      ¦      ¦    ¦
+--------------------+-----------------+------------+------------+--------+
¦Каникулы (включая 4 ¦    36    ¦   -   ¦   30   ¦  -  ¦
¦недели       ¦         ¦      ¦      ¦    ¦
¦последипломного   ¦         ¦      ¦      ¦    ¦
¦отпуска)      ¦         ¦      ¦      ¦    ¦
+--------------------+-----------------+------------+------------+--------+
¦        Итого¦    256    ¦  11880  ¦  231   ¦ 10854 ¦
¦--------------------+-----------------+------------+------------+---------


7.3.2 При заочной форме обучения студенту должна быть обеспечена возможность занятий с преподавателем в объеме не менее 160 часов в год.


7.4 Типовой учебный план


7.4.1 Типовой учебный план разрабатывается в соответствии со структурой, приведенной в таблицах 2 - 5.Таблица 2


Направление - 1-23 01 12-01 "Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (история и музеология)".-------+---------------------+-----------------------------------+----
¦   ¦           ¦    Объем работы (часов)    ¦    ¦
¦   ¦           +-------+---------------------------+    ¦
¦ N  ¦  Наименование   ¦    ¦     из них      ¦Зачетные¦
¦ п/п ¦   дисциплины   ¦ всего +-----------+---------------+единицы ¦
¦   ¦           ¦    ¦аудиторные ¦самостоятельная¦    ¦
¦   ¦           ¦    ¦ занятия ¦  работа   ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ I  ¦Цикл социально-   ¦ 1450 ¦ 672/460 ¦   318   ¦  38  ¦
¦   ¦гуманитарных     ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦дисциплин      ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1  ¦Обязательный     ¦ 1298 ¦ 570/460 ¦   268   ¦  32  ¦
¦   ¦компонент      ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.1 ¦Основы идеологии   ¦ 36  ¦  24   ¦   12    ¦  1  ¦
¦   ¦белорусского     ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦государства     ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.2 ¦Философия      ¦ 102 ¦  76   ¦   26    ¦  4  ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.3 ¦Экономическая теория ¦ 102 ¦  76   ¦   26    ¦  4  ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.4 ¦Социология      ¦ 54  ¦  36   ¦   18    ¦  2  ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.5 ¦Политология     ¦ 102 ¦  68   ¦   34    ¦  4  ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.6 ¦Основы психологии и ¦ 102 ¦  72   ¦   30    ¦  4  ¦
¦   ¦педагогики      ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.7 ¦Иностранный язык   ¦ 272 ¦  150  ¦   122   ¦  9  ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.8 ¦Физическая культура ¦ 528 ¦ 68/460  ¦    -    ¦  4  ¦
¦   ¦<1>         ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 2  ¦Дисциплины по выбору ¦ 152 ¦  102  ¦   50    ¦  6  ¦
¦   ¦студента (3)     ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦(белорусский язык  ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦(профессиональная  ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦лексика), этика,   ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦эстетика, логика,  ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦религиоведение,   ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦права ребенка,    ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦риторика, история  ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦философии и другие  ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦учебные модули)   ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ II ¦Цикл естественно-  ¦ 486 ¦  340  ¦   146   ¦  22  ¦
¦   ¦научных дисциплин  ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1  ¦Обязательный     ¦ 360 ¦  238  ¦   122   ¦  16  ¦
¦   ¦компонент      ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.1 ¦Основы экологии и  ¦ 52  ¦  34   ¦   18    ¦  2  ¦
¦   ¦энергосбережение   ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.2 ¦Основы современного ¦ 52  ¦  34   ¦   18    ¦  2  ¦
¦   ¦естествознания    ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.3 ¦Защита населения и  ¦ 102 ¦  68   ¦   34    ¦  4  ¦
¦   ¦объектов от     ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦чрезвычайных     ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦ситуаций.      ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦Радиационная     ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦безопасность     ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.4 ¦Основы        ¦ 154 ¦  102  ¦   52    ¦  6  ¦
¦   ¦информационных    ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦технологий      ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 2  ¦Вузовский компонент ¦ 74  ¦  68   ¦    6    ¦  4  ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 3  ¦Дисциплины по выбору ¦ 52  ¦  34   ¦   18    ¦  2  ¦
¦   ¦студента       ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ III ¦Цикл         ¦ 4992 ¦  3110  ¦   1882   ¦ 182  ¦
¦   ¦общепрофессиональных ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦и специальных    ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦дисциплин      ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1  ¦Обязательный     ¦ 3294 ¦  2138  ¦   1156   ¦ 126  ¦
¦   ¦компонент      ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦Дисциплины специальности  ¦ 2482 ¦  1676  ¦   806   ¦  99  ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.1 ¦История Беларуси <2> ¦ 364 ¦  238  ¦   126   ¦  14  ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.2 ¦Всеобщая история   ¦ 590 ¦  390  ¦   200   ¦  23  ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.3 ¦Теория и история   ¦ 386 ¦  288  ¦   98    ¦  17  ¦
¦   ¦культуры       ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.4 ¦Всеобщая история   ¦ 348 ¦  254  ¦   94    ¦  15  ¦
¦   ¦искусства      ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.5 ¦История музейного  ¦ 144 ¦  84   ¦   60    ¦  5  ¦
¦   ¦дела         ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.6 ¦Охрана историко-   ¦ 80  ¦  50   ¦   30    ¦  3  ¦
¦   ¦культурного наследия ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦Беларуси       ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.7 ¦Источниковедение   ¦ 230 ¦  152  ¦   78    ¦  9  ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.8 ¦Теория и практика  ¦ 104 ¦  68   ¦   36    ¦  4  ¦
¦   ¦экскурсионной работы ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.9 ¦Этнология и     ¦ 128 ¦  84   ¦   44    ¦  5  ¦
¦   ¦этнография Беларуси ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.10 ¦Основы управления  ¦ 58  ¦  34   ¦   24    ¦  2  ¦
¦   ¦интеллектуальной   ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦собственностью    ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.11 ¦Охрана труда     ¦ 50  ¦  34   ¦   16    ¦  2  ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦Дисциплины направления   ¦ 812 ¦  462  ¦   350   ¦  27  ¦
¦специальности        ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.12 ¦История славянских  ¦ 442 ¦  236  ¦   206   ¦  14  ¦
¦   ¦стран        ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.13 ¦Педагогика      ¦ 54  ¦  34   ¦   20    ¦  2  ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.14 ¦Психология      ¦ 56  ¦  34   ¦   22    ¦  2  ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.15 ¦Методика       ¦ 104 ¦  68   ¦   36    ¦  4  ¦
¦   ¦преподавания истории ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.16 ¦Теория и методика  ¦ 156 ¦  90   ¦   66    ¦  5  ¦
¦   ¦музейного дела    ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 2  ¦Вузовский компонент ¦ 1258 ¦  740  ¦   518   ¦  42  ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 3  ¦Дисциплины по выбору ¦ 440 ¦  232  ¦   208   ¦  14  ¦
¦   ¦студентов      ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ IV ¦Цикл дисциплин    ¦ 818 ¦  524  ¦   294   ¦  30  ¦
¦   ¦специализации    ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ V  ¦Экзаменационные   ¦ 1944 ¦   -   ¦   1944   ¦  40  ¦
¦   ¦сессии        ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ VI ¦Факультативные    ¦ 300 ¦  204  ¦   96    ¦  -  ¦
¦   ¦дисциплины      ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦   ¦        Всего¦ 9990 ¦ 4850/460 ¦   4680   ¦ 312  ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ VII ¦Практики, 22 недели ¦ 1188 ¦      ¦   1188   ¦  33  ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.1 ¦Учебная       ¦ 162 ¦      ¦   162   ¦  5  ¦
¦   ¦(археологическая), 3 ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦недели        ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.2 ¦Учебная (музейная-  ¦ 108 ¦      ¦   108   ¦  3  ¦
¦   ¦знакомительная), 2  ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦недели        ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.3 ¦Производственная   ¦ 540 ¦      ¦   540   ¦  15  ¦
¦   ¦(педагогическая),  ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦10 недель      ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.4 ¦Производственная   ¦ 162 ¦      ¦   162   ¦  5  ¦
¦   ¦(экскурсионная),   ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦3 недели       ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.5 ¦Производственная   ¦ 216 ¦      ¦   216   ¦  6  ¦
¦   ¦(музейная-фондовая), ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦4 недели       ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ VIII ¦Дипломная работа, 9 ¦ 486 ¦      ¦   486   ¦  14  ¦
¦   ¦недель        ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ IX ¦Итоговая       ¦ 216 ¦      ¦   216   ¦  6  ¦
¦   ¦государственная   ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦аттестация, 4 недели ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦   ¦        Итого¦ 11880 ¦ 4850/460 ¦   6570   ¦ 365  ¦
¦------+---------------------+-------+-----------+---------------+---------


Таблица 3


Направление - 1-23 01 12-02 "Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (искусствоведение и музеология)".-------+---------------------+-----------------------------------+----
¦   ¦           ¦    Объем работы (часов)    ¦    ¦
¦   ¦           +-------+---------------------------+    ¦
¦ N  ¦  Наименование   ¦    ¦     из них      ¦Зачетные¦
¦ п/п ¦   дисциплины   ¦ всего +-----------+---------------+единицы ¦
¦   ¦           ¦    ¦аудиторные ¦самостоятельная¦    ¦
¦   ¦           ¦    ¦ занятия ¦  работа   ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ I  ¦Цикл социально-   ¦ 1450 ¦ 672/460 ¦   318   ¦  38  ¦
¦   ¦гуманитарных     ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦дисциплин      ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1  ¦Обязательный     ¦ 1298 ¦ 570/460 ¦   268   ¦  32  ¦
¦   ¦компонент      ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.1 ¦Основы идеологии   ¦ 36  ¦  24   ¦   12    ¦  1  ¦
¦   ¦белорусского     ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦государства     ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.2 ¦Философия      ¦ 102 ¦  76   ¦   26    ¦  4  ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.3 ¦Экономическая теория ¦ 102 ¦  76   ¦   26    ¦  4  ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.4 ¦Социология      ¦ 54  ¦  36   ¦   18    ¦  2  ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.5 ¦Политология     ¦ 102 ¦  68   ¦   34    ¦  4  ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.6 ¦Основы психологии и ¦ 102 ¦  72   ¦   30    ¦  4  ¦
¦   ¦педагогики      ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.7 ¦Иностранный язык   ¦ 272 ¦  150  ¦   122   ¦  9  ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.8 ¦Физическая культура ¦ 528 ¦ 68/460  ¦    -    ¦  4  ¦
¦   ¦<1>         ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 2  ¦Дисциплины по выбору ¦ 152 ¦  102  ¦   50    ¦  6  ¦
¦   ¦студента (3)     ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦(белорусский язык  ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦(профессиональная  ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦лексика), этика,   ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦эстетика, логика,  ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦религиоведение,   ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦права ребенка,    ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦риторика, история  ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦философии и другие  ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦учебные модули)   ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ II ¦Цикл         ¦ 522 ¦  340  ¦   182   ¦  22  ¦
¦   ¦естественнонаучных  ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦дисциплин      ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1  ¦Обязательный     ¦ 360 ¦  238  ¦   122   ¦  16  ¦
¦   ¦компонент      ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.1 ¦Основы экологии и  ¦ 52  ¦  34   ¦   18    ¦  2  ¦
¦   ¦энергосбережение   ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.2 ¦Основы современного ¦ 52  ¦  34   ¦   18    ¦  2  ¦
¦   ¦естествознания    ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.3 ¦Защита населения и  ¦ 102 ¦  68   ¦   34    ¦  4  ¦
¦   ¦объектов от     ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦чрезвычайных     ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦ситуаций.      ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦Радиационная     ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦безопасность     ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.4 ¦Основы        ¦ 154 ¦  102  ¦   52    ¦  6  ¦
¦   ¦информационных    ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦технологий      ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 2  ¦Вузовский компонент ¦ 110 ¦  68   ¦   42    ¦  4  ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 3  ¦Дисциплины по выбору ¦ 52  ¦  34   ¦   18    ¦  2  ¦
¦   ¦студента       ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ III ¦Цикл         ¦ 5774 ¦  3586  ¦   2188   ¦ 203  ¦
¦   ¦общепрофессиональных ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦и специальных    ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦дисциплин      ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1  ¦Обязательный     ¦ 3412 ¦  2274  ¦   1138   ¦ 126  ¦
¦   ¦компонент      ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦Дисциплины специальности  ¦ 2440 ¦  1676  ¦   764   ¦  96  ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.1 ¦История Беларуси <2> ¦ 358 ¦  238  ¦   120   ¦  14  ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.2 ¦Всеобщая история   ¦ 584 ¦  390  ¦   194   ¦  23  ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.3 ¦Теория и история   ¦ 380 ¦  288  ¦   92    ¦  14  ¦
¦   ¦культуры       ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.4 ¦Всеобщая история   ¦ 342 ¦  254  ¦   88    ¦  15  ¦
¦   ¦искусства      ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.5 ¦История музейного  ¦ 138 ¦  84   ¦   54    ¦  5  ¦
¦   ¦дела         ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.6 ¦Охрана историко-   ¦ 74  ¦  50   ¦   24    ¦  3  ¦
¦   ¦культурного наследия ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦Беларуси       ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.7 ¦Источниковедение   ¦ 228 ¦  152  ¦   76    ¦  9  ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.8 ¦Теория и практика  ¦ 102 ¦  68   ¦   34    ¦  4  ¦
¦   ¦экскурсионной работы ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.9 ¦Этнология и     ¦ 126 ¦  84   ¦   42    ¦  5  ¦
¦   ¦этнография Беларуси ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.10 ¦Основы управления  ¦ 58  ¦  34   ¦   24    ¦  2  ¦
¦   ¦интеллектуальной   ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦собственностью    ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.11 ¦Охрана труда     ¦ 50  ¦  34   ¦   16    ¦  2  ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦Дисциплины направления   ¦ 972 ¦  598  ¦   374   ¦  30  ¦
¦специальности        ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.12 ¦Теория искусства   ¦ 102 ¦  68   ¦   34    ¦  4  ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.13 ¦Искусство Беларуси  ¦ 102 ¦  68   ¦   34    ¦  4  ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.14 ¦Педагогика      ¦ 62  ¦  34   ¦   28    ¦  2  ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.15 ¦Психология      ¦ 56  ¦  34   ¦   22    ¦  2  ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.16 ¦Методика       ¦ 104 ¦  68   ¦   36    ¦  4  ¦
¦   ¦преподавания истории ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.17 ¦Теория и методика  ¦ 154 ¦  90   ¦   64    ¦  5  ¦
¦   ¦музейного дела    ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.18 ¦История славянских  ¦ 392 ¦  236  ¦   156   ¦  14  ¦
¦   ¦стран        ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 2  ¦Вузовский компонент ¦ 1912 ¦  1058  ¦   854   ¦  62  ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 3  ¦Дисциплины по выбору ¦ 450 ¦  254  ¦   196   ¦  15  ¦
¦   ¦студентов      ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ IV ¦Экзаменационные   ¦ 1944 ¦      ¦   1944   ¦  40  ¦
¦   ¦сессии        ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ V  ¦Факультативные    ¦ 300 ¦  204  ¦   96    ¦    ¦
¦   ¦дисциплины      ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦   ¦        Всего¦ 9990 ¦ 4802/460 ¦   4728   ¦ 303  ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ VI ¦Практики, 22 недели ¦ 1188 ¦      ¦   1188   ¦  33  ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.1 ¦Учебная       ¦ 162 ¦      ¦   162   ¦  5  ¦
¦   ¦(археологическая), 3 ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦недели        ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.2 ¦Учебная (музейная-  ¦ 108 ¦      ¦   108   ¦  3  ¦
¦   ¦ознакомительная), 2 ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦недели        ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.3 ¦Производственная   ¦ 540 ¦      ¦   540   ¦  15  ¦
¦   ¦(педагогическая), 10 ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦недель        ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.4 ¦Производственная   ¦ 162 ¦      ¦   162   ¦  5  ¦
¦   ¦(экскурсионная), 3  ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦недели        ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.5 ¦Производственная   ¦ 216 ¦      ¦   216   ¦  6  ¦
¦   ¦(музейная-фондовая), ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦4 недели       ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ VII ¦Дипломная работа, 9 ¦ 486 ¦      ¦   486   ¦  14  ¦
¦   ¦недель        ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ VIII ¦Итоговая       ¦ 216 ¦      ¦   216   ¦  6  ¦
¦   ¦государственная   ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦аттестация, 4 недели ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦   ¦        Итого¦ 11880 ¦ 4802/460 ¦   6618   ¦ 356  ¦
¦------+---------------------+-------+-----------+---------------+---------


Таблица 4

Направление - 1-23 01 12-03 "Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (музееведение)"-------+---------------------+-----------------------------------+----
¦   ¦           ¦    Объем работы (часов)    ¦    ¦
¦   ¦           +-------+---------------------------+    ¦
¦ N  ¦  Наименование   ¦    ¦     из них      ¦Зачетные¦
¦ п/п ¦   дисциплины   ¦ всего +-----------+---------------+единицы ¦
¦   ¦           ¦    ¦аудиторные ¦самостоятельная¦    ¦
¦   ¦           ¦    ¦ занятия ¦  работа   ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ I  ¦Цикл социально-   ¦ 1348 ¦ 638/408 ¦   302   ¦  36  ¦
¦   ¦гуманитарных     ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦дисциплин      ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1  ¦Обязательный     ¦ 1246 ¦ 570/408 ¦   268   ¦  32  ¦
¦   ¦компонент      ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.1 ¦Основы идеологии   ¦ 36  ¦  24   ¦   12    ¦  1  ¦
¦   ¦белорусского     ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦государства     ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.2 ¦Философия      ¦ 102 ¦  76   ¦   26    ¦  4  ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.3 ¦Экономическая теория ¦ 102 ¦  76   ¦   26    ¦  4  ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.4 ¦Социология      ¦ 54  ¦  36   ¦   18    ¦  2  ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.5 ¦Политология     ¦ 102 ¦  68   ¦   34    ¦  4  ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.6 ¦Основы психологии и ¦ 102 ¦  72   ¦   30    ¦  4  ¦
¦   ¦педагогики      ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.7 ¦Иностранный язык   ¦ 272 ¦  150  ¦   122   ¦  9  ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 1.8 ¦Физическая культура ¦ 476 ¦ 68/408  ¦    -    ¦  4  ¦
¦   ¦<1>         ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
+------+---------------------+-------+-----------+---------------+--------+
¦ 2  ¦Дисциплины по выбору ¦ 102 ¦  68   ¦   34    ¦  4  ¦
¦   ¦студента (2)     ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦(белорусский язык  ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦(профессиональная  ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦лексика), этика,   ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦эстетика, логика,  ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦религиоведение,   ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦права ребенка,    ¦    ¦      ¦        ¦    ¦
¦   ¦риторика, история  ¦    ¦      ¦        ¦    ¦

Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10 | Стр. 11 | Стр. 12 | Стр. 13 | Стр. 14 | Стр. 15 | Стр. 16 | Стр. 17 | Стр. 18 | Стр. 19 | Стр. 20 | Стр. 21 | Стр. 22 | Стр. 23 | Стр. 24 | Стр. 25 | Стр. 26 | Стр. 27 | Стр. 28 | Стр. 29 | Стр. 30 | Стр. 31 | Стр. 32 | Стр. 33 | Стр. 34 | Стр. 35 | Стр. 36 | Стр. 37 | Стр. 38 | Стр. 39 | Стр. 40 | Стр. 41 | Стр. 42 | Стр. 43 | Стр. 44 | Стр. 45 | Стр. 46 | Стр. 47 | Стр. 48 | Стр. 49 | Стр. 50 | Стр. 51 | Стр. 52 |Archive documents
Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList