Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 01.11.2002 № 49 "Аб унясеннi змяненняў i дапаўненняў у Правiлы атэстацыi, пераводу, арганiзацыi экзаменаў i выпуску вучняў агульнаадукацыйных школ Рэспублiкi Беларусь, зацверджаныя загадам Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь ад 25 кастрычнiка 1999 г. № 642"

Документ утратил силу
< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 9 декабря 2002 г. N 8/8832У адпаведнасцi з Законам Рэспублiкi Беларусь ад 29 кастрычнiка 1991 г. "Аб адукацыi" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1991 г., N 33, ст. 598) Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:

Унесцi ў Правiлы атэстацыi, пераводу, арганiзацыi экзаменаў i выпуску вучняў агульнаадукацыйных школ Рэспублiкi Беларусь, зацверджаныя загадам Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь ад 25 кастрычнiка 1999 г. N 642 "Аб зацвярджэннi Правiл атэстацыi, пераводу, арганiзацыi экзаменаў i выпуску вучняў агульнаадукацыйных школ Рэспублiкi Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 1, 8/1442; 2001 г., N 50, 8/5792), змяненнi i дапаўненнi, выклаўшы iх у новай рэдакцыi:                     "ЗАЦВЕРДЖАНА
                     Загад Мiнiстэрства адукацыi
                     Рэспублiкi Беларусь
                     25.10.1999 N 642
                     (у рэдакцыi пастановы
                     Мiнiстэрства адукацыi
                     Рэспублiкi Беларусь
                     01.11.2002 N 49)


ПРАВIЛЫ АТЭСТАЦЫI, ПЕРАВОДУ, АРГАНIЗАЦЫI ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНАЎ I ВЫПУСКУ ВУЧНЯЎ УСТАНОЎ, ЯКIЯ ЗАБЯСПЕЧВАЮЦЬ АТРЫМАННЕ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫI

Глава 1 АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI

1. Правiлы атэстацыi, пераводу, арганiзацыi выпускных экзаменаў i выпуску вучняў устаноў, якiя забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi (далей - Правiлы), распрацаваны ў адпаведнасцi з Законам Рэспублiкi Беларусь ад 29 кастрычнiка 1991 г. "Аб адукацыi" i рэгулююць парадак атэстацыi, пераводу, арганiзацыi выпускных экзаменаў i выпуску вучняў устаноў, якiя забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi.

2. Патрабаваннi дадзеных Правiлаў абавязковыя для выканання ўстановамi, якiя забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, спецыяльнымi агульнаадукацыйнымi школамi (школамi-iнтэрнатамi) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця незалежна ад iх падпарадкавання i формы ўласнасцi.Глава 2 ПАРАДАК АТЭСТАЦЫI I ПЕРАВОДУ ВУЧНЯЎ

3. Узровень засваення вучнямi вучэбных праграм i iх выхаванасцi ва ўстановах, якiя забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, вызначаецца шляхам правядзення бягучай, прамежкавай i вынiковай атэстацыi.

Атэстацыя - вызначэнне ўзроўню засваення вучэбнага матэрыялу (ведаў) вучнем па адпаведнай тэме вучэбнага прадмета або за адпаведны тэрмiн навучання.

Атэстацыя вучня можа ажыццяўляцца ў вуснай, пiсьмовай i практычнай формах. Па вынiках атэстацыi вучням выстаўляюцца адзнакi ў балах.

Бягучая атэстацыя вучня ажыццяўляецца шляхам вызначэння ўзроўню засваення вучэбнага матэрыялу па прадмеце з выстаўленнем адпаведных адзнак на ўроках, практычных i самастойных занятках на працягу чвэрцi, трыместра або паўгоддзя.

Прамежкавая атэстацыя - гэта вызначэнне ўзроўню засваення вучнем вучэбнага матэрыялу па прадмеце з выстаўленнем адпаведных адзнак за чвэрць, трыместр або паўгоддзе з улiкам вынiкаў бягучай атэстацыi.

Вынiковая атэстацыя - гэта вызначэнне ўзроўню засваення вучнем вучэбнага матэрыялу па прадмеце з выстаўленнем адпаведнай адзнакi за год з улiкам вынiкаў прамежкавай атэстацыi, а таксама падагульняючай адзнакi па вучэбным прадмеце з улiкам гадавой i экзаменацыйнай адзнак.

Бягучую атэстацыю вучняў на ўроках, самастойных i практычных занятках, прамежкавую атэстацыю за чвэрць, трыместр або паўгоддзе i вынiковую атэстацыю вучняў за год ажыццяўляюць настаўнiкi, якiя выкладаюць адпаведныя прадметы.

Вынiковую атэстацыю вучняў па тых прадметах, якiя выносяцца на выпускныя экзамены, ажыццяўляюць экзаменацыйныя камiсii. Яны выстаўляюць падагульняючыя адзнакi па вучэбных прадметах на падставе гадавых i экзаменацыйных адзнак.

Ацэнка вынiкаў вучэбнай дзейнасцi вучняў ажыццяўляецца па 10-бальнай шкале адзнак:

моўная характарыстыка адзнакi: адзнака ў балах:

   нездавальняюча        "0"
   амаль здавальняюча      "1"
   амаль здавальняюча      "2"
   здавальняюча         "3"
   вельмi здавальняюча     "4"
   амаль добра         "5"
   добра            "6"
   вельмi добра         "7"
   амаль выдатна        "8"
   выдатна           "9"
   вельмi выдатна       "10"

Станоўчымi адзнакамi з'яўляюцца "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10" балаў, нездавальняючай адзнакай - "0" балаў.

Атэстацыя па кожным вучэбным прадмеце ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з нормамi ацэнкi вынiкаў вучэбнай дзейнасцi вучняў, якiя зацвярджаюцца Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

4. Вучнi падрыхтоўчых i першых класаў пераводзяцца ў наступны клас на падставе вуснай якаснай ацэнкi вынiкаў вучэбнай дзейнасцi.

Вучнi II - VIII(IX) i X(XI) <*> класаў, якiя маюць станоўчыя гадавыя адзнакi, пераводзяцца ў наступны клас.

-------------------------------

<*> У дужках выкарыстоўваецца нумарацыя класаў спецыяльных агульнаадукацыйных школ (школ-iнтэрнатаў) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця, спецыяльных класаў i класаў iнтэграванага навучання ва ўстановах, якiя забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, а таксама выпускных класаў навучальна-педагагiчных комплексаў i вячэрнiх (зменных) агульнаадукацыйных школ.


На перавод вучняў у наступныя класы не ўплывае вызваленне iх па стане здароўя ад урокаў тэхналогii, працоўнага навучання i фiзiчнай культуры, праходжання вучэбна-палявых збораў.

5. Вучнi II - VIII(IX) i X(XI) класаў, якiя атрымалi гадавыя нездавальняючыя адзнакi па адным-двух вучэбных прадметах або не атэставаны ў вынiку пропуску заняткаў па хваробе цi ў сувязi з пераездам на новае месцажыхарства, трагiчнымi выпадкамi ў сям'i i iншымi ўважлiвымi прычынамi, а таксама вучнi, якiя атрымалi вучэбнае заданне на лета i па ўважлiвых прычынах не з'явiлiся на паўторную атэстацыю ў жнiўнi, па рашэннi педагагiчнага савета ўстановы, якая забяспечвае атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы (школы-iнтэрната) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця, са спецыяльнымi класамi i класамi iнтэграванага навучання ва ўстановах, якiя забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, могуць быць пераведзены ў наступны клас умоўна з далейшым лiквiдаваннем прабелаў у ведах ва ўстаноўленыя педагагiчным саветам тэрмiны (не больш як месяц).

З вучнямi, якiя ўмоўна пераведзены ў наступны клас, за кошт гадзiн школьнага кампанента вучэбнага плана праводзяцца дадатковыя заняткi. Формы гэтай работы вызначаюцца настаўнiкам, вынiкi яе падводзяцца шляхам правядзення кантрольных работ або вуснага апытання вучняў, пасля чаго педагагiчны савет прымае канчатковае рашэнне аб пераводзе вучняў у наступны клас або паўторным iх навучаннi ў папярэднiм класе.

Умоўны перавод не распаўсюджваецца на вучняў, якiя не атэставаны з-за пропуску вучэбных заняткаў без уважлiвых прычын або маюць гадавыя нездавальняючыя адзнакi па прадметах з-за сiстэматычнай непаспяховасцi на працягу навучальнага года.

Вучнi, якiя ўмоўна пераведзены ў наступны клас, у справаздачы на пачатак навучальнага года ўлiчваюцца ў складзе таго класа, у якi яны ўмоўна пераведзены.

6. Вучнi пераводных класаў спецыяльных агульнаадукацыйных школ (школ-iнтэрнатаў) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця, спецыяльных класаў i класаў iнтэграванага навучання ва ўстановах, якiя забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, што атрымалi тры i больш нездавальняючыя гадавыя адзнакi па вучэбных прадметах, па ўзгадненнi з цэнтрам карэкцыйна-развiццёвага навучання i рэабiлiтацыi пераводзяцца ў наступны клас пры ўмове навучання па iндывiдуальных праграмах, зацверджаных педагагiчным саветам.

7. Вучнi ўсiх класаў, акрамя выпускных, устаноў, якiя забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, спецыяльных агульнаадукацыйных школ (школ-iнтэрнатаў) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця, спецыяльных класаў i класаў iнтэграванага навучання ва ўстановах, якiя забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, а таксама вучнi, што навучаюцца ў сям'i, па iндывiдуальных вучэбных планах, у тым лiку дома з прычыны хваробы, пераводзяцца ў наступны клас на падставе гадавых адзнак. Змест, формы i тэрмiны правядзення бягучай i прамежкавай (за чвэрць, трыместр або паўгоддзе) атэстацыi гэтых вучняў, акрамя дзяцей, якiя навучаюцца ў сям'i, вызначаюцца педагагiчным саветам установы. Змест, форма i тэрмiны атэстацыi дзяцей, якiя навучаюцца ў сям'i, за чвэрць (трыместр або паўгоддзе) цi за год таксама ўстанаўлiваюцца педагагiчным саветам.

8. Пры наяўнасцi неспрыяльных медыцынскiх паказчыкаў непаспяваючыя вучнi I - II класаў па рэкамендацыi педагагiчнага савета ўстановы, якая забяспечвае атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, i са згоды iх бацькоў, iншых законных прадстаўнiкоў могуць накiроўвацца ў цэнтры карэкцыйна-развiццёвага навучання i рэабiлiтацыi для вырашэння пытання аб выбары ўстановы, у якой яны змогуць працягваць навучанне.

На падставе заключэння цэнтра карэкцыйна-развiццёвага навучання i рэабiлiтацыi i са згоды бацькоў, iншых законных прадстаўнiкоў аддзелы (упраўленнi) адукацыi мясцовых выканаўчых i распарадчых органаў прымаюць рашэнне аб пераводзе вучня ў спецыяльную агульнаадукацыйную школу (школу-iнтэрнат) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця, спецыяльны клас або клас iнтэграванага навучання.

9. У выпадку нязгоды вучня або яго бацькоў, iншых законных прадстаўнiкоў з гадавой адзнакай па адным-двух вучэбных прадметах вучню даецца права на аснове пiсьмовай заявы на iмя дырэктара ўстановы, якая забяспечвае атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы (школы-iнтэрната) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця, а таксама ўстановы са спецыяльнымi класамi i класамi iнтэграванага навучання здаць экзамены па адпаведных вучэбных прадметах экспертнай камiсii, ствараемай дырэктарам установы:

у пераводных класах - на працягу аднаго-двух тыдняў пасля заканчэння навучальнага года;

у выпускных класах - да пачатку экзаменаў.

Калi ўстанова не змагла вырашыць канфлiктную сiтуацыю, загадам аддзела (упраўлення) адукацыi мясцовага выканаўчага i распарадчага органа ствараецца камiсiя ў складзе работнiка аддзела (упраўлення) адукацыi (старшыня), прадстаўнiка адмiнiстрацыi ўстановы, у якой узнiкла канфлiктная сiтуацыя, аднаго з настаўнiкаў - спецыялiстаў па дадзеным вучэбным прадмеце з iншай установы, якая забяспечвае атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, або спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы (школы-iнтэрната) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця. Рашэнне камiсii аб вынiках вучэбнай дзейнасцi вучня афармляецца пратаколам, адзнака заносiцца ў класны журнал.

10. У II - XI(XII) класах вучням выстаўляюцца прамежкавыя (за чвэрць, трыместр або паўгоддзе) i гадавыя адзнакi па паводзiнах (прыкладна, здавальняюча, нездавальняюча).Глава 3 УМОВЫ, ПРЫ ЯКIХ ВУЧНI ЗАСТАЮЦЦА НА ДРУГI ГОД НАВУЧАННЯ

11. Вучнi II - X(XI) класаў (акрамя спецыяльных агульнаадукацыйных школ (школ-iнтэрнатаў) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця, спецыяльных класаў i класаў iнтэграванага навучання ва ўстановах, якiя забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi), што атрымалi тры i больш нездавальняючыя гадавыя адзнакi па вучэбных прадметах, а таксама вучнi, якiя не атэставаны па трох i больш вучэбных прадметах, застаюцца на другi год навучання.

12. Вучнi IX(X) класаў, якiя атрымалi тры нездавальняючыя адзнакi, што складаюцца з гадавых i экзаменацыйных, застаюцца на другi год навучання.

Вучнi, якiя не з'явiлiся на выпускныя экзамены па трох вучэбных прадметах без уважлiвых прычын, таксама застаюцца на другi год навучання.

13. Вучнi IX(X) класаў, якiя атрымалi на выпускных экзаменах адну - дзве нездавальняючыя адзнакi або не атэставаны цi не дапушчаны да выпускных экзаменаў па адным-двух прадметах, а таксама вучнi, якiя не з'явiлiся на адзiн - два выпускныя экзамены без уважлiвых прычын, здаюць выпускныя экзамены з 21 па 26 жнiўня.

Калi вучань зноў атрымаў нездавальняючую адзнаку хаця б па адным вучэбным прадмеце або не з'явiўся на выпускныя экзамены ў вызначаны тэрмiн без уважлiвых прычын, ён застаецца на другi год навучання.

14. Вучнi падрыхтоўчых, I - XI(XII) класаў, якiя прапусцiлi па хваробе звыш 45 вучэбных дзён цi не займалiся ва ўстанове, якая забяспечвае атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, спецыяльнай агульнаадукацыйнай школе (школе-iнтэрнаце) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця, спецыяльных класах i класах iнтэграванага навучання ва ўстанове, што забяспечвае атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, па прычыне пераезду на новае месцажыхарства, могуць быць пакiнуты на другi год навучання ў тым жа класе па заяве бацькоў, iншых законных прадстаўнiкоў i рашэннi педагагiчнага савета ўстановы.

15. Рашэнне педагагiчнага савета ўстановы, якая забяспечвае атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы (школы-iнтэрната) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця, а таксама ўстановы са спецыяльнымi класамi i класамi iнтэграванага навучання аб пераводзе, допуску вучняў да выпускных экзаменаў або паўторным навучаннi ў тым жа класе, аб перанясеннi пераводу або выпуску на пэўны тэрмiн даводзiцца да ведама вучняў i iх бацькоў, iншых законных прадстаўнiкоў у трохдзённы тэрмiн.Глава 4 УМОВЫ ДОПУСКУ ВУЧНЯЎ ДА ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНАЎ I ПАРАДАК IХ ПРАВЯДЗЕННЯ

16. Ва ўстановах, якiя забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, выпускныя экзамены праводзяцца ў IX класах за ўзровень агульнай базавай адукацыi (за курс агульнаадукацыйнай базавай школы) i ў XI(XII) класах - за ўзровень агульнай сярэдняй адукацыi (за курс агульнаадукацыйнай сярэдняй школы).

У спецыяльных агульнаадукацыйных школах (школах-iнтэрнатах) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця, спецыяльных класах i класах iнтэграванага навучання ва ўстановах, якiя забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, выпускныя экзамены праводзяцца ў IX(X) класах за курс агульнаадукацыйнай базавай школы i ў XI(XII) класах - за курс агульнаадукацыйнай сярэдняй школы.

Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь штогод у вераснi абвяшчае пералiк вучэбных прадметаў, па якiх у бягучым навучальным годзе праводзяцца абавязковыя выпускныя экзамены, а таксама форму iх правядзення.

Вучнi XI(XII) класаў па жаданнi могуць праходзiць цэнтралiзаванае тэсцiраванне, парадак i тэрмiны правядзення якога вызначаюцца Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

Патрабаваннi да ўзроўню засваення вучнем вучэбнага матэрыялу, што прад'яўляюцца на выпускных экзаменах i пры цэнтралiзаваным тэсцiраваннi, вызначаюцца вучэбнымi праграмамi.

Адзнакi па вынiках цэнтралiзаванага тэсцiравання па адным або некалькiх вучэбных прадметах могуць на падставе заяў вучняў i копiй сертыфiкатаў залiчвацца экзаменацыйнымi камiсiямi ўстаноў, якiя забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, спецыяльных агульнаадукацыйных школ (школ-iнтэрнатаў) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця, а таксама ўстаноў са спецыяльнымi класамi i класамi iнтэграванага навучання ў якасцi адзнак за выпускныя экзамены па адпаведных вучэбных прадметах i ўлiчваюцца пры выстаўленнi падагульняючых адзнак. У гэтым выпадку выпускны экзамен па адпаведным вучэбным прадмеце (прадметах) вучнi не здаюць.

17. Да выпускных экзаменаў за курс агульнаадукацыйнай базавай школы дапускаюцца вучнi IX(X) класаў, якiя маюць станоўчыя гадавыя адзнакi па ўсiх вучэбных прадметах, а таксама вучнi, што маюць не больш за дзве нездавальняючыя гадавыя адзнакi па прадметах вучэбнага плана або не атэставаны больш чым па двух вучэбных прадметах.

18. Вучнi IX(X), XI(XII) класаў, якiя маюць нездавальняючыя гадавыя адзнакi па вучэбных прадметах, што ўключаны ў лiк экзаменацыйных, або не атэставаны па iх, да здачы выпускных экзаменаў па гэтых вучэбных прадметах не дапускаюцца.

19. Вучням XI(XII) класаў, якiя маюць нездавальняючую гадавую адзнаку цi атрымалi яе на выпускных экзаменах або не атэставаны па адным вучэбным прадмеце без уважлiвых прычын, даецца магчымасць здаць экзамен па гэтым прадмеце ў жнiўнi. Калi вучань не з'явiўся на экзамен або пры здачы зноў атрымаў нездавальняючую адзнаку, яму даецца даведка, у якой выстаўляюцца гадавыя i падагульняючыя адзнакi па ўсiх вучэбных прадметах, што ўносяцца ў атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыi. Гэты вучань мае права здаваць выпускны экзамен па прадмеце ў наступныя гады ва ўстанове, у якой ён навучаўся, i атрымаць атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыi.

20. Вучнi XI(XII) класаў, якiя маюць гадавыя нездавальняючыя адзнакi або не атэставаны па двух i больш вучэбных прадметах без уважлiвых прычын, да выпускных экзаменаў не дапускаюцца. Iм даецца даведка з указаннем гадавых адзнак за X(XI) - XI(XII) класы. Гэтыя вучнi маюць права здаваць экзамены за курс агульнаадукацыйнай сярэдняй школы ў наступныя гады ў парадку экстэрнату.

21. Вучнi IX(X) i XI(XII) класаў, якiя навучаюцца ў сям'i, па iндывiдуальных вучэбных планах, здаюць выпускныя экзамены разам з класам у тэрмiны, што ўстаноўлены для ўстаноў, якiя забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, спецыяльных агульнаадукацыйных школ (школ-iнтэрнатаў) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця.

22. Выпускныя экзамены ў IX i XI(XII) класах устаноў, якiя забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, IX(X) i XI(XII) класах спецыяльных агульнаадукацыйных школ (школ-iнтэрнатаў) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця, спецыяльных класах i класах iнтэграванага навучання ва ўстановах, якiя забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, праводзяцца ў чэрвенi, у тэрмiны, вызначаныя Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

Тэрмiны правядзення ў IX(X) i XI(XII) класах выпускных экзаменаў па прафiлюючых дысцыплiнах ва ўстановах эстэтычнага i iншых кiрункаў вызначаюцца Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь. Вучнi акрамя абавязковых выпускных экзаменаў здаюць дадатковыя выпускныя экзамены па прафiлюючых дысцыплiнах (не больш як два).

Паўторныя выпускныя экзамены праводзяцца з 21 па 26 жнiўня бягучага каляндарнага года.

Тэрмiны правядзення пiсьмовых выпускных экзаменаў вызначаюцца Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь, вусных экзаменаў - установамi, якiя забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, спецыяльнымi агульнаадукацыйнымi школамi (школамi-iнтэрнатамi) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця.

23. У асобных выпадках (аздараўленне, лячэнне, пераезд на новае месцажыхарства i iншае) установа, якая забяспечвае атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, спецыяльная агульнаадукацыйная школа (школа-iнтэрнат) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця, па заяве бацькоў, iншых законных прадстаўнiкоў з дазволу аддзела (упраўлення) адукацыi мясцовага выканаўчага i распарадчага органа можа праводзiць выпускныя экзамены i вырашаць пытанне аб выпуску вучняў у тэрмiн з 20 мая па 10 лiпеня бягучага каляндарнага года.

У гэтых выпадках для пiсьмовых выпускных экзаменаў у IX(X) i XI(XII) класах па заявах аддзелаў (упраўленняў) адукацыi мясцовых выканаўчых i распарадчых органаў выкарыстоўваюцца тэксты, падрыхтаваныя ўпраўленнямi адукацыi абласных выканаўчых камiтэтаў i камiтэтам па адукацыi i справах моладзi Мiнскага гарадскога выканаўчага камiтэта.

24. Выпускныя экзамены праводзяцца па раскладзе, зацверджаным дырэктарам установы, якая забяспечвае атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы (школы-iнтэрната) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця. З раскладам павiнны быць азнаёмлены настаўнiкi, вучнi i iх бацькi, iншыя законныя прадстаўнiкi не пазней як за 10 дзён да пачатку экзаменаў.

Пры састаўленнi раскладу неабходна прадугледжваць:

адзiн экзамен у дзень у кожным класе;

працягласць перапынкаў памiж экзаменамi з улiкам аб'ёму кожнага вучэбнага прадмета (не менш як адзiн дзень);

два тэрмiны пiсьмовых экзаменаў, калi ёсць такая неабходнасць у сувязi з вялiкай колькасцю выпускных класаў.

25. Выпускныя экзамены ў IX(X) i XI(XII) класах прымаюцца экзаменацыйнымi камiсiямi, якiя ствараюцца па кожным вучэбным прадмеце. Iх склад па прадстаўленнi дырэктара ўстановы, якая забяспечвае атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы (школы-iнтэрната) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця зацвярджаецца аддзелам (упраўленнем) адукацыi мясцовага выканаўчага i распарадчага органа не пазней чым за два тыднi да пачатку экзаменаў:

за курс агульнаадукацыйнай базавай школы - у складзе старшынi (дырэктар установы, яго намеснiк па навучальнай (навучальна-выхаваўчай) рабоце або настаўнiк па прадстаўленнi дырэктара ўстановы), настаўнiка дадзенага вучэбнага прадмета i члена камiсii (настаўнiка таго ж цыкла прадметаў);

за курс агульнаадукацыйнай сярэдняй школы - у складзе старшынi (дырэктар установы, яго намеснiк па навучальнай (навучальна-выхаваўчай) рабоце або настаўнiк па прадстаўленнi дырэктара ўстановы), настаўнiка дадзенага вучэбнага прадмета, двух членаў камiсii (настаўнiкаў таго ж цыкла прадметаў).

Старшынёй экзаменацыйнай камiсii не можа быць настаўнiк (дырэктар установы, яго намеснiк), што выкладае ў дадзеным класе вучэбны прадмет, па якiм праводзiцца выпускны экзамен.

Ва ўстанове, якая забяспечвае атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, у сувязi з вялiкай колькасцю класаў можа быць створана некалькi экзаменацыйных камiсiй па адным i тым жа вучэбным прадмеце.

26. Вучнi IX класаў устаноў, якiя забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, а таксама вучнi IX(X) класаў спецыяльных агульнаадукацыйных школ (школ-iнтэрнатаў) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця, спецыяльных класаў i класаў iнтэграванага навучання ва ўстановах, якiя забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, здаюць абавязковыя выпускныя экзамены па агульнаадукацыйных прадметах, пералiк i форма правядзення якiх вызначаюцца Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

27. Ва ўстановах, якiя забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, дзе вывучаюцца польская, лiтоўская i iншыя мовы нацыянальных супольнасцей, у выпускных класах да пачатку экзаменаў праводзiцца дадатковы пiсьмовы выпускны экзамен па адпаведнай мове нацыянальнай супольнасцi па тэкстах Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

28. Вучнi VIII(IX) - IX(X) класаў, якiя на працягу двух або менш гадоў да пачатку выпускных экзаменаў у IX(X) класах не вывучалi сiстэматычныя курсы беларускай мовы i гiсторыi Беларусi, не здаюць выпускныя экзамены па гэтых прадметах. У пасведчаннi аб агульнай базавай адукацыi робiцца запiс: "Не вывучаў(ла)".

Калi вучнi самастойна або з дапамогай настаўнiкаў засвоiлi курсы беларускай мовы i гiсторыi Беларусi, то яны маюць права здаць выпускныя экзамены. У пасведчаннi аб агульнай базавай адукацыi па гэтых прадметах выстаўляюцца экзаменацыйныя адзнакi.

29. Вучнi XI(XII) класаў устаноў, якiя забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, спецыяльных агульнаадукацыйных школ (школ-iнтэрнатаў) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця, спецыяльных класаў i класаў iнтэграванага навучання ва ўстановах, якiя забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, здаюць выпускныя экзамены па вучэбных прадметах: абавязковыя экзамены i экзамены па выбары. Пералiк абавязковых выпускных экзаменаў i колькасць выпускных экзаменаў па выбары, а таксама форма iх правядзення вызначаюцца Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

30. Сярод выпускных экзаменаў па выбары могуць быць экзамены па беларускай мове для тых вучняў, хто ў якасцi абавязковага экзамену выбраў рускую мову, рускай мове для тых вучняў, хто ў якасцi абавязковага экзамену выбраў беларускую мову, мове нацыянальнай супольнасцi, беларускай лiтаратуры, рускай лiтаратуры, замежнай мове, другой замежнай мове, гiсторыi Беларусi, сусветнай гiсторыi, геаграфii, бiялогii, хiмii, фiзiцы, астраномii, iнфарматыцы, сусветнай мастацкай культуры, курсе "Чалавек. Грамадства. Дзяржава", а таксама курсе прафесiянальнай падрыхтоўкi.

Рашэнне аб вучэбных прадметах для здачы выпускных экзаменаў па выбары вучнi павiнны прыняць не пазней чым за тры тыднi да пачатку выпускных экзаменаў.

31. Ва ўстановах (класах), якiя забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, з павышаным i паглыбленым вывучэннем асобных прадметаў, акрамя вызначаных Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь абавязковых выпускных экзаменаў, выпускнiкi здаюць у якасцi абавязковых таксама экзамены па прафiлюючых прадметах.

32. Вучнi, якiя прыбылi ў Х(XI) - XI(XII) класы ўстаноў, што забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, спецыяльных агульнаадукацыйных школ (школ-iнтэрнатаў) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця з-за мяжы, па беларускай мове i па гiсторыi Беларусi не атэстуюцца. У атэстаце аб агульнай сярэдняй адукацыi робiцца запiс: "Не вывучаў(ла)".

У выпадку, калi вучнi гэтых класаў самастойна або з дапамогай настаўнiка засвоiлi курс беларускай мовы, яны маюць права здаць выпускны экзамен па гэтым прадмеце з выстаўленнем экзаменацыйнай адзнакi ў атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыi. Экзамен яны здаюць разам з класам у перыяд правядзення выпускных экзаменаў у форме, у якой яны праводзяцца ў дадзеным класе. Вучнi гэтых класаў, якiя самастойна або з дапамогай настаўнiка засвоiлi курс гiсторыi Беларусi, могуць быць атэставаны па прадмеце з выстаўленнем экзаменацыйнай адзнакi ў атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыi.

33. Вучнi, якiя вывучалi беларускую лiтаратуру на працягу двух апошнiх гадоў (X(XI) - XI(XII) класы), знаёмяцца з асноўнымi творамi курса IX(X) класа за кошт гадзiн школьнага кампанента вучэбнага плана i могуць здаваць выпускны экзамен па гэтым вучэбным прадмеце. Адзнака за моўнае афармленне адказу па беларускай лiтаратуры вучням не знiжаецца.

Вучнi, якiя наведвалi ўрокi беларускай лiтаратуры толькi на працягу апошняга года навучання ў XI(XII) класе, не атэстуюцца. У атэстаце аб агульнай сярэдняй адукацыi робiцца запiс: "Не вывучаў(ла)".

34. Вучнi XI(XII) класаў, якiя прайшлi курс прафесiянальнай падрыхтоўкi, могуць па сваiм жаданнi здаваць квалiфiкацыйныя экзамены. Яны праводзяцца ў тэрмiны, якiя ўстанаўлiваюцца адмiнiстрацыяй установы, якая забяспечвае атрыманне агульнай сярэдняй i прафесiянальна-тэхнiчнай адукацыi, спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы (школы-iнтэрната) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця, але не пазней чым за два тыднi да пачатку выпускных экзаменаў па агульнаадукацыйных прадметах.

Калi вучань не здасць экзамен па прафесiянальнай падрыхтоўцы, ён здае выпускны экзамен па выбары па iншым вучэбным прадмеце.

35. Выпускныя экзамены за курс агульнаадукацыйнай базавай i агульнаадукацыйнай сярэдняй школы праводзяцца па тэкстах i бiлетах, падрыхтаваных i зацверджаных Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

Прадугледжаныя бiлетамi заданнi практычнага характару рыхтуюцца настаўнiкамi i зацвярджаюцца дырэктарам установы, якая забяспечвае атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы (школы-iнтэрната) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця не пазней чым за два тыднi да пачатку экзаменаў.

36. Тэксты для правядзення пiсьмовых выпускных экзаменаў могуць аб'яўляцца па радыё i тэлебачаннi або даводзiцца Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь да ўпраўленняў адукацыi абласных выканаўчых камiтэтаў i камiтэта па адукацыi i справах моладзi Мiнскага гарадскога выканаўчага камiтэта ў запячатаных пакетах.

У выпадку правядзення пiсьмовых экзаменаў з выкарыстаннем пакетаў з тэкстамi, якiя распрацаваны Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь, упраўленнi адукацыi абласных выканаўчых камiтэтаў i камiтэт па адукацыi i справах моладзi Мiнскага гарадскога выканаўчага камiтэта штогод да 25 красавiка падаюць у Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь заяўку на адпаведныя матэрыялы i атрымлiваюць iх у перыяд з 20 па 25 мая бягучага навучальнага года.

На ўпраўленнi адукацыi абласных выканаўчых камiтэтаў i камiтэт па адукацыi i справах моладзi Мiнскага гарадскога выканаўчага камiтэта ўскладаецца адказнасць за своечасовае давядзенне экзаменацыйных матэрыялаў да аддзелаў (упраўленняў) адукацыi мясцовых выканаўчых i распарадчых органаў, кiраўнiкоў устаноў, якiя забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, спецыяльных агульнаадукацыйных школ (школ-iнтэрнатаў) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця i забеспячэнне iх сакрэтнасцi.

Пакеты з тэкстамi па мовах ускрываюцца ў прысутнасцi вучняў i членаў экзаменацыйнай камiсii ў пачатку экзамену, па матэматыцы, фiзiцы - за адну гадзiну да пачатку экзаменаў у прысутнасцi членаў экзаменацыйнай камiсii.

37. Пiсьмовыя выпускныя экзамены ў IX(X) i XI(XII) класах устаноў, якiя забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, спецыяльных агульнаадукацыйных школах (школах-iнтэрнатах) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця, спецыяльных класах i класах iнтэграванага навучання ва ўстановах, што забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, праводзяцца з дзевяцi гадзiн.

У IX(X) класах на пераказ па мовах i пiсьмовы экзамен па матэматыцы адводзiцца 4 астранамiчныя гадзiны; на дыктоўку - 1 астранамiчная гадзiна. У XI(XII) класах на пiсьмовыя экзамены па мовах адводзiцца: на пераказ - 4 астранамiчныя гадзiны, на сачыненне - 6 астранамiчных гадзiн, на водгук - 4 астранамiчныя гадзiны, на дыктоўку - 1 астранамiчная гадзiна; на пiсьмовыя экзамены па матэматыцы - 5 астранамiчных гадзiн; па фiзiцы - 4 астранамiчныя гадзiны.

38. Для выканання пiсьмовых работ i падрыхтоўкi да вусных адказаў вучням выдаецца папера са штампам установы, якая забяспечвае атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы (школы-iнтэрната) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця.

Вучням не дазваляецца прыносiць на выпускныя экзамены сшыткi, падручнiкi, вучэбныя i даведачныя матэрыялы.

Вучнi, якiя выканалi пiсьмовую работу, здаюць яе экзаменацыйнай камiсii разам з чарнавiком. Вучнi, якiя не скончылi работу ў адведзены час, здаюць яе незакончанай.

39. Для падрыхтоўкi да вуснага адказу вучням даецца 15 - 20 мiнут. Члены экзаменацыйнай камiсii слухаюць адказ вучня па бiлеце, без неабходнасцi не перарываюць яго. Вучню могуць быць прапанаваны дадатковыя пытаннi ў межах матэрыялу, што прадугледжаны бiлетам. Калi вучань, адказваючы па бiлеце, паказвае нездавальняючыя веды матэрыялу, яму могуць быць прапанаваны дадатковыя пытаннi па iншых раздзелах праграмы.

Калi вучань не адказаў па бiлеце, экзаменацыйная камiсiя можа па яго просьбе дазволiць узяць другi бiлет. У пратаколе экзаменаў робiцца адпаведны запiс. Пытанне аб знiжэннi адзнакi вучню вырашаецца экзаменацыйнай камiсiяй.

40. На выпускных экзаменах па вучэбных прадметах вучнi могуць карыстацца картамi, таблiцамi, мадэлямi, схемамi, муляжамi, калькулятарамi, лабараторным абсталяваннем, аўдыёвiзуальнымi дапаможнiкамi (рэпрадукцыямi, слайдамi, фоназапiсамi), а таксама тэкстамi мастацкiх твораў, якiя рэкамендуецца адказваць на памяць (не больш як пяць мiнут).

41. Пiсьмовыя экзаменацыйныя работы вучняў пасля выпускных экзаменаў захоўваюцца ў дырэктара ўстановы, якая забяспечвае атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы (школы-iнтэрната) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця i выдаюцца iм экзаменацыйным камiсiям для праверкi. Праверка экзаменацыйных работ ажыццяўляецца ў памяшканнi ўстановы.

42. Пасля кожнага выпускнога экзамену камiсiя ацэньвае адказы вучняў i выстаўляе iм экзаменацыйныя адзнакi ў пратакол правядзення экзаменаў. Пратакол падпiсваецца членамi камiсii, якiя прымалi экзамен па адпаведным вучэбным прадмеце.

Адзнакi, якiя вучнi атрымалi на вусных экзаменах, аб'яўляюцца iм пасля заканчэння экзаменаў. Адзнакi за пiсьмовую работу паведамляюцца вучням не пазней чым за адзiн дзень да правядзення наступнага выпускнога экзамену.

43. Падагульняючыя адзнакi "10" (вельмi выдатна) i "9" (выдатна) могуць быць выстаўлены, калi вучань на экзамене атрымаў адпаведна адзнакi "10" (вельмi выдатна) i "9" (выдатна).

Калi станоўчая гадавая адзнака нiжэй за экзаменацыйную, падагульняючая адзнака можа быць выстаўлена на ўзроўнi экзаменацыйнай. У выпадку калi станоўчая экзаменацыйная адзнака нiжэй гадавой, экзаменацыйная камiсiя можа выставiць падагульняючую адзнаку на ўзроўнi экзаменацыйнай або гадавой. Пры экзаменацыйнай нездавальняючай адзнацы не можа быць выстаўлена станоўчая падагульняючая адзнака.

44. У выпадку рознагалоссяў памiж членамi экзаменацыйнай камiсii ў ацэнцы пiсьмовай работы або вуснага адказу вучня, а таксама пры выстаўленнi падагульняючай адзнакi пытанне вырашаецца большасцю галасоў з абавязковым запiсам у пратакол меркавання членаў камiсii, якiя не згодны з выстаўленай адзнакай. Пры роўнай колькасцi галасоў перавага аддаецца прапанове на карысць вучня.

Канчатковае рашэнне па сур'ёзных спрэчных пытаннях прымаецца аддзелам (упраўленнем) адукацыi мясцовага выканаўчага i распарадчага органа, у падпарадкаваннi якога знаходзiцца ўстанова, якая забяспечвае атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, спецыяльная агульнаадукацыйная школа (школа-iнтэрнат) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця.

45. Экзаменацыйныя i падагульняючыя адзнакi, што выстаўлены вучням IX(X) i XI(XII) класаў, а таксама гадавыя адзнакi па вучэбных прадметах, якiя ўключаюцца ў пасведчанне аб агульнай базавай або атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыi па вынiках iх вывучэння ў V(VI) - VIII(IX) i X(XI) класах, пераглядаць не дазваляецца.

46. Вучнi, якiя захварэлi ў час экзаменаў i паправiлiся да iх заканчэння, здаюць прапушчаныя экзамены да 10 лiпеня. У выпадку працягу хваробы яны могуць здаваць выпускныя экзамены ў перыяд з 21 па 26 жнiўня бягучага каляндарнага года.

47. Калi вучнi IX(X) i XI(XII) класаў, якiя пражываюць (вучацца) у зоне радыяцыйнага забруджвання, выязджаюць у арганiзаваным парадку на аздараўленне або санаторна-курортнае лячэнне, педагагiчны савет установы, якая забяспечвае атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы (школы-iнтэрната) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця можа з дазволу аддзела (упраўлення) адукацыi мясцовага выканаўчага i распарадчага органа прыняць рашэнне аб здачы вучнямi выпускных экзаменаў у тэрмiны, якiя прадугледжаны пунктам 23 дадзеных Правiлаў.

У асобных выпадках вучнi гэтых класаў (калi супадаюць тэрмiны правядзення экзаменаў i аздараўлення цi санаторна-курортнага лячэння) могуць быць вызвалены ад здачы выпускных экзаменаў загадам упраўленняў адукацыi абласных выканаўчых камiтэтаў i камiтэта па адукацыi i справах моладзi Мiнскага гарадскога выканаўчага камiтэта.

48. У выпадку сумяшчэння з дазволу рэспублiканскiх органаў дзяржаўнага кiравання выпускных экзаменаў за курс агульнаадукацыйнай базавай i агульнаадукацыйнай сярэдняй школы з уступнымi экзаменамi ва ўстановах, якiя забяспечваюць атрыманне сярэдняй спецыяльнай i вышэйшай адукацыi, колькасць, пералiк прадметаў, тэрмiны i форма правядзення экзаменаў аддзеламi (упраўленнямi) адукацыi мясцовых выканаўчых i распарадчых органаў узгадняюцца з Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь не пазней чым за месяц да пачатку экзаменаў ва ўстановах, якiя забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi.

Сумешчаныя экзамены праводзяцца па тэкстах i бiлетах, распрацаваных установамi, якiя забяспечваюць атрыманне сярэдняй спецыяльнай i вышэйшай адукацыi, у адпаведнасцi з патрабаваннямi вучэбных праграм або па тэкстах i бiлетах, распрацаваных i зацверджаных Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь для правядзення выпускных экзаменаў за курс агульнаадукацыйнай базавай i агульнаадукацыйнай сярэдняй школы.

У склад прадметных экзаменацыйных камiсiй уваходзяць выкладчыкi ўстаноў, якiя забяспечваюць атрыманне сярэдняй спецыяльнай i вышэйшай адукацыi, i настаўнiкi ўстаноў, што забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, спецыяльных агульнаадукацыйных школ (школ-iнтэрнатаў) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця. Склад камiсiй зацвярджаецца органам кiравання адукацыi, у падпарадкаваннi якога знаходзiцца ўстанова, i кiраўнiцтвам устаноў, якiя забяспечваюць атрыманне сярэдняй спецыяльнай i вышэйшай адукацыi.

Выпускныя экзамены па вучэбных прадметах, якiя не вынесены на сумешчаныя экзамены, вучнi здаюць ва ўстаноўленым парадку.

Не дазваляецца праводзiць паўторныя выпускныя экзамены за курс агульнаадукацыйнай базавай i агульнаадукацыйнай сярэдняй школы пры станоўчых адзнаках па тых вучэбных прадметах, па якiх праводзiлiся сумешчаныя экзамены.

Вучням, якiя атрымалi на сумешчаных экзаменах нездавальняючыя адзнакi, дазваляецца здаць паўторныя выпускныя экзамены да 10 лiпеня бягучага навучальнага года ва ўстанове, якая забяспечвае атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, спецыяльнай агульнаадукацыйнай школе (школе-iнтэрнаце) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця.

У выпадках сумяшчэння выпускных экзаменаў за курс агульнаадукацыйнай сярэдняй школы з уступнымi экзаменамi ва ўстановы, якiя забяспечваюць атрыманне сярэдняй спецыяльнай i вышэйшай адукацыi, ва ўстанове, што забяспечвае атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, спецыяльнай агульнаадукацыйнай школе (школе-iнтэрнаце) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця пакiдаецца копiя пратакола аб вынiках правядзення выпускных экзаменаў. Экзаменацыйныя пiсьмовыя работы вучняў - прэтэндэнтаў на атрыманне залатых або сярэбраных медалёў - у выпадку залiчэння iх ва ўстановы, якiя забяспечваюць атрыманне сярэдняй спецыяльнай i вышэйшай адукацыi, захоўваюцца ў гэтых установах.Глава 5 ПАРАДАК ВЫЗВАЛЕННЯ ВУЧНЯЎ АД ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНАЎ

49. Ад выпускных экзаменаў вызваляюцца:

вучнi IX(X), XI(XII) класаў, якiя з'яўляюцца пераможцамi рэспублiканскiх прадметных алiмпiяд па адпаведных вучэбных прадметах. Падагульняючыя адзнакi "10" (вельмi выдатна) па гэтых прадметах выстаўляюцца iм у дакумент аб адукацыi на падставе загада Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь аб вынiках правядзення рэспублiканскiх прадметных алiмпiяд;

вучнi IX(X), XI(XII) класаў, якiя з'яўляюцца кандыдатамi i ўдзельнiкамi прадметных мiжнародных алiмпiяд i iншых iнтэлектуальных спаборнiцтваў, на падставе загада ўпраўленняў адукацыi абласных выканаўчых камiтэтаў i камiтэта па адукацыi i справах моладзi Мiнскага гарадскога выканаўчага камiтэта на падставе пiсьма Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь;

вучнi, якiя маюць хваробы, ўключаныя ў Пералiк захворванняў, што могуць з'яўляцца падставай для вызвалення вучняў агульнаадукацыйных школ, гiмназiй, лiцэяў, прафесiянальна-тэхнiчных навучальных устаноў ад пераводных i выпускных экзаменаў па агульнаадукацыйных прадметах, зацверджаны сумесным загадам Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь i Мiнiстэрства аховы здароўя Рэспублiкi Беларусь ад 15 снежня 1998 г. N 663/348 "Аб вызваленнi вучняў агульнаадукацыйных школ, гiмназiй, лiцэяў i прафесiянальна-тэхнiчных навучальных устаноў па медыцынскiх паказчыках ад пераводных i выпускных экзаменаў па агульнаадукацыйных прадметах" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 13, 8/70);

навучэнкi-жанчыны, якiя маюць дзяцей ва ўзросце да 3 гадоў;

па медыцынскiх паказчыках на падставе заключэння ўрачэбна-кансультацыйнай камiсii ад выпускных экзаменаў могуць вызваляцца:

вучнi, якiя навучаюцца па хваробе дома;

вучнi, якiя з'яўляюцца iнвалiдамi пры значным абмежаваннi жыццядзейнасцi (перамяшчэннi, самаабслугоўваннi, арыентацыi, зносiнах i кантролi за паводзiнамi);

вучнi з хранiчнымi захворваннямi пры значным знiжэннi працаздольнасцi i з улiкам стану здароўя ў бягучым годзе (у асобных выпадках).

50. Вучнi IX(X), XI(XII) класаў, якiя атэставаны па ўсiх вучэбных прадметах, вызваляюцца ад выпускных экзаменаў па стане здароўя загадам аддзела (упраўлення) адукацыi мясцовага выканаўчага i распарадчага органа.

Для вызвалення вучняў IX(X), XI(XII) класаў ад выпускных экзаменаў па стане здароўя ўстанова, якая забяспечвае атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, спецыяльная агульнаадукацыйная школа (школа-iнтэрнат) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця падае ў аддзел (упраўленне) адукацыi наступныя дакументы:

рашэнне педагагiчнага савета аб прадстаўленнi дакументаў на вызваленне вучня ад выпускных экзаменаў;

заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камiсii;

ведамасць адзнак, якiя ўносяцца ў пасведчанне аб агульнай базавай адукацыi або атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыi;

копiю пасведчання аб нараджэннi дзяцей (для навучэнак-жанчын, якiя маюць дзяцей ва ўзросце да 3 гадоў).

51. Кандыдаты i ўдзельнiкi мiжнародных спартыўных спаборнiцтваў (калi тэрмiны правядзення выпускных экзаменаў i спаборнiцтваў супадаюць) могуць быць вызвалены ад здачы выпускных экзаменаў загадам упраўленняў адукацыi абласных выканаўчых камiтэтаў i камiтэта па адукацыi i справах моладзi Мiнскага гарадскога выканаўчага камiтэта на падставе пiсьма Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

52. Вучням, якiя вызвалены ад здачы выпускных экзаменаў, у дакументы аб адукацыi выстаўляюцца гадавыя адзнакi.Глава 6 ВУЧЭБНЫЯ ЗАДАННI НА ЛЕТА I ПАЎТОРНЫЯ ВЫПУСКНЫЯ ЭКЗАМЕНЫ

53. Вучэбныя заданнi на лета даюцца вучням II - X(XI) класаў, якiя маюць нездавальняючыя гадавыя i падагульняючыя адзнакi па адным - двух вучэбных прадметах або не атэставаны па адным - двух вучэбных прадметах без уважлiвых прычын. Заданнi даюцца па ўсёй вучэбнай праграме адпаведнага вучэбнага прадмета або па асобных яе раздзелах, якiя не засвоены вучнямi.

54. Вучням, якiя атрымалi вучэбныя заданнi на лета, аказваецца дапамога ў iх выкананнi. У чэрвенi - жнiўнi ў тэрмiны, вызначаныя дырэктарам установы, якая забяспечвае атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы (школы-iнтэрната) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця з вучнямi праводзяцца заняткi i кансультацыi па раскладзе працягласцю не менш чым тры тыднi. У астатнi час вучнi працуюць самастойна па заданнi настаўнiка. Расклад летнiх заняткаў i заданнi даводзяцца да ведама вучняў i iх бацькоў, iншых законных прадстаўнiкоў.

55. У перыяд з 21 па 26 жнiўня бягучага каляндарнага года па зацверджаным дырэктарам установы, якая забяспечвае атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы (школы-iнтэрната) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця раскладзе праводзiцца паўторная атэстацыя вучняў пераводных класаў, якiя атрымалi вучэбныя заданнi на лета, i вучняў выпускных класаў, што не паспяваюць па вучэбных прадметах, па якiх не праводзяцца выпускныя экзамены. У гэты тэрмiн здаюць экзамены таксама вучнi IX(X) i XI(XII) класаў, што атрымалi нездавальняючыя гадавыя або падагульняючыя адзнакi па вучэбных прадметах, па якiх Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь устаноўлены выпускныя экзамены. У гэты перыяд праводзяцца экзамены i для вучняў выпускных класаў, якiя не з'явiлiся на выпускныя экзамены з прычыны хваробы або па iншых уважлiвых прычынах.

56. Паўторныя пiсьмовыя выпускныя экзамены праводзяцца па тэкстах, падрыхтаваных упраўленнямi адукацыi абласных выканаўчых камiтэтаў i камiтэтам па адукацыi i справах моладзi Мiнскага гарадскога выканаўчага камiтэта.

57. Прыём вучэбных заданняў, якiя былi дадзены вучню на лета, як правiла, праводзiць настаўнiк, у якога навучаўся вучань.

58. Выпускныя экзамены прымаюцца тымi ж экзаменацыйнымi камiсiямi, што i ў чэрвенi. Дазваляецца замянiць у складзе камiсii толькi тых настаўнiкаў, якiя знаходзяцца ў працоўным цi сацыяльным адпачынку або выбылi з установы.

Калi вучнi II - X(XI) класаў пры паўторнай атэстацыi зноў атрымалi нездавальняючую адзнаку хаця б па адным вучэбным прадмеце або не з'явiлiся без уважлiвых прычын у вызначаны тэрмiн для паўторнай атэстацыi, яны застаюцца на другi год навучання ў тым жа класе.Глава 7 ПАРАДАК ВЫПУСКУ ВУЧНЯЎ I IХ УЗНАГАРОДЖВАННЯ

59. Пасля заканчэння выпускных экзаменаў педагагiчны савет установы, якая забяспечвае атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы (школы-iнтэрната) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця пры ўдзеле ўсiх членаў экзаменацыйных камiсiй абмяркоўвае iх вынiкi i вырашае пытаннi аб выпуску вучняў, выдачы iм пасведчанняў аб агульнай базавай адукацыi цi атэстатаў аб агульнай сярэдняй адукацыi, узнагароджваннi лепшых выпускнiкоў.

60. Вучнi IX(X), XI(XII) класаў, якiя маюць станоўчыя гадавыя, экзаменацыйныя i падагульняючыя адзнакi па ўсiх вучэбных прадметах, выпускаюцца з установы, якая забяспечвае атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы (школы-iнтэрната) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця.

Выпускнiкам IX(X) класаў выдаецца пасведчанне аб агульнай базавай адукацыi, выпускнiкам XI(XII) класаў - атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыi.

Выпускнiкам IX(X) класаў спецыяльных агульнаадукацыйных школ (школ-iнтэрнатаў) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця, спецыяльных класаў i класаў iнтэграванага навучання ва ўстановах, якiя забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, што маюць станоўчыя гадавыя i падагульняючыя адзнакi па ўсiх прадметах, выдаецца пасведчанне аб агульнай базавай адукацыi, выпускнiкам XI(XII) класаў гэтых устаноў i класаў - атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыi.

Выпускнiкам спецыяльных агульнаадукацыйных школ (школ-iнтэрнатаў) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця, спецыяльных класаў i класаў iнтэграванага навучання ва ўстановах, якiя забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, цэнтраў карэкцыйна-развiццёвага навучання i рэабiлiтацыi, што навучалiся па вучэбных праграмах для асоб з iнтэлектуальнай недастатковасцю, а таксама вучням, якiя навучалiся па гэтых праграмах з прычыны хваробы дома, на падставе гадавых адзнак выдаецца пасведчанне аб спецыяльнай адукацыi ўстаноўленага ўзору.

61. Выпускнiкам устаноў, якiя забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, спецыяльных агульнаадукацыйных школ (школ-iнтэрнатаў) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця, што прайшлi курс прафесiянальнай падрыхтоўкi i здалi квалiфiкацыйныя экзамены, выдаецца пасведчанне аб прысваеннi квалiфiкацыi (разраду, класа, катэгорыi) па прафесii.

Выпускнiкам IX(X) i XI(XII) класаў, якiя займалiся ва ўстановах (класах) эстэтычнага i iншых кiрункаў, што забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, i здалi экзамены па прафiлюючых вучэбных прадметах, дадаткова выдаецца пасведчанне аб iх засваеннi.

62. Пытанне аб выпуску вучняў (за выключэннем санаторных школ-iнтэрнатаў для дзяцей, хворых на скалiёз) i выдачы iм дакументаў аб адукацыi, якiя па розных прычынах трымалi выпускныя экзамены ў iншых навучальных установах (знаходзiлiся на лячэннi, у санаторыях, санаторных школах-iнтэрнатах, на спартыўных зборах), вырашае педагагiчны савет установы, што забяспечвае атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы (школы-iнтэрната) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця па месцы пастаяннага жыхарства на падставе пратаколаў экзаменаў, атрыманых з установы, у якой вучнi здавалi экзамены.

63. Выпускнiкам IX(X) класаў, якiя маюць прыкладныя паводзiны, гадавыя i экзаменацыйныя адзнакi "10" (вельмi выдатна) i "9" (выдатна) па ўсiх вучэбных прадметах на працягу навучання ў VIII(IX) - IX(X) класах, акрамя тэхналогii, працоўнага навучання, выяўленчага мастацтва, музыкi i прафiлюючых дысцыплiн ва ўстановах (класах) эстэтычнага i iншых кiрункаў, па якiх яны маюць адзнакi не нiжэй "6" (добра), а па фiзiчнай культуры маюць "залiчана" або адзнаку не нiжэй "6" (добра), выдаецца пасведчанне аб агульнай базавай адукацыi з адзнакай.

Вызваленне вучняў IX(X) класаў па стане здароўя ад заняткаў па фiзiчнай культуры, тэхналогii, працоўным навучаннi i здачы выпускных экзаменаў не з'яўляецца перашкодай для выдачы пасведчання аб агульнай базавай адукацыi з адзнакай.

Выпускнiкi IX(X) класаў, якiя не вывучалi той цi iншы вучэбны прадмет па незалежнай ад iх прычыне, таксама атрымлiваюць пасведчанне аб агульнай базавай адукацыi з адзнакай.

64. Выпускнiкi агульнаадукацыйных сярэднiх навучальна-выхаваўчых устаноў за прыкладныя паводзiны, выдатныя поспехi ў навучаннi i ў адпаведнасцi з пастановай Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 8 кастрычнiка 2002 г. N 1400 "Аб зацвярджэннi Палажэння аб залатым i сярэбраным медалях "За выдатныя вынiкi ў вучэбнай дзейнасцi" i пахвальным лiсце "За асаблiвыя поспехi ў вывучэннi асобных прадметаў" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 117, 5/11297) узнагароджваюцца залатымi i сярэбранымi медалямi з уручэннем атэстата аб агульнай сярэдняй адукацыi асобага ўзору, а за асаблiвыя поспехi ў вывучэннi асобных прадметаў - пахвальнымi лiстамi з уручэннем атэстата звычайнага ўзору.

65. Для ўзнагароджвання выпускнiкоў агульнаадукацыйных сярэднiх навучальна-выхаваўчых устаноў залатым або сярэбраным медалём у дзяржаўны орган кiравання адукацыi, якому непасрэдна падпарадкавана ўстанова, прадстаўляецца для зацвярджэння рашэнне педагагiчнага савета ўстановы аб прадстаўленнi выпускнiкоў да ўзнагароджвання залатым i сярэбраным медалямi. Акрамя рашэння педагагiчнага савета прадстаўляюцца наступныя дакументы:

копii пасведчанняў аб агульнай базавай адукацыi з адзнакай;

ведамасцi гадавых адзнак за X(XI) - XI(XII) класы, экзаменацыйных i падагульняючых адзнак, якiя ўносяцца ў атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыi;

экзаменацыйныя пiсьмовыя работы прэтэндэнтаў.

Аддзел (упраўленне) адукацыi мясцовага выканаўчага i распарадчага органа або iншы орган кiравання адукацыi разглядае матэрыялы i прымае рашэнне аб узнагароджваннi выпускнiкоў залатым або сярэбраным медалём. Рашэнне ў пiсьмовай форме даводзiцца да агульнаадукацыйных сярэднiх навучальна-выхаваўчых устаноў, на падставе якiх апошнiя выдаюць загады аб узнагароджваннi выпускнiкоў залатымi i сярэбранымi медалямi.

66. Упраўленнi адукацыi абласных выканаўчых камiтэтаў i камiтэта па адукацыi i справах моладзi Мiнскага гарадскога выканаўчага камiтэта ажыццяўляюць кантроль за ўзнагароджваннем вучняў залатымi i сярэбранымi медалямi, пахвальнымi лiстамi.

67. Вучнi, якiя пражывалi за мяжой i навучалiся там ва ўстановах, што забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi цi займалiся самастойна, пры вяртаннi на старое або пераездзе на новае месцажыхарства могуць здаваць выпускныя экзамены на агульных падставах, а пры прадстаўленнi адпаведных дакументаў аб атэстацыi атрымлiваюць пасведчанне аб агульнай базавай адукацыi цi атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыi ва ўстанове, вызначанай аддзелам (упраўленнем) адукацыi мясцовага выканаўчага i распарадчага органа.

68. Улiк, выдача i захоўванне пасведчанняў аб агульнай базавай адукацыi i атэстатаў аб агульнай сярэдняй адукацыi, экзаменацыйных матэрыялаў ажыццяўляюцца ў адпаведнасцi з заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь.

69. Кантроль за правiльнасцю выдачы пасведчанняў аб агульнай базавай адукацыi i атэстатаў аб агульнай сярэдняй адукацыi ажыццяўляюць аддзелы (упраўленнi) адукацыi мясцовых выканаўчых i распарадчых органаў, у падпарадкаваннi якiх знаходзяцца ўстановы, што забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, спецыяльныя агульнаадукацыйныя школы (школы-iнтэрнаты) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця.

70. Пры парушэннi ўстановамi, якiя забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, спецыяльнымi агульнаадукацыйнымi школамi (школамi-iнтэрнатамi) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця, аддзеламi (упраўленнямi) адукацыi мясцовых выканаўчых i распарадчых органаў дадзеных Правiлаў Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь мае права ануляваць вынiкi выпускных экзаменаў i адклiкаць пасведчанне аб агульнай базавай адукацыi або атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыi.Глава 8 АФАРМЛЕННЕ ДАКУМЕНТАЎ АБ АГУЛЬНАЙ БАЗАВАЙ АДУКАЦЫI I АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫI

71. Пасведчанне аб агульнай базавай адукацыi i атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыi запаўняюцца акуратна, выразна чорнай тушшу (чарнiламi) або пастай, падпiсваюцца дырэктарам, намеснiкам дырэктара па навучальнай (навучальна-выхаваўчай) рабоце i класным кiраўнiком, завяраюцца пячаткай установы, якая забяспечвае атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы (школы-iнтэрната) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця (з выявай Дзяржаўнага герба Рэспублiкi Беларусь - для дзяржаўных устаноў).

Адбiтак пячаткi павiнен быць выразным. Падчысткi, выпраўленнi i незапоўненыя графы не дапускаюцца.

Прозвiшча, iмя i iмя па бацьку (у давальным склоне), год нараджэння выпускнiка запiсваюцца поўнасцю i ў дакладнай адпаведнасцi з запiсамi ў пашпарце або пасведчаннi аб нараджэннi. Поўнасцю ўказваюцца назва, нумар i месца знаходжання ўстановы, якая забяспечвае атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы (школы-iнтэрната) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця, што выдала дакумент аб адукацыi. У пасведчаннi аб агульнай базавай адукацыi ўказваецца, у якой установе вучань атрымаў агульную базавую адукацыю: скончыў адпаведную агульнаадукацыйную базавую школу цi спецыяльную агульнаадукацыйную базавую школу (школу-iнтэрнат) або скончыў IX(X) класаў установы, якая забяспечвае атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, цi спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы (школы-iнтэрната). Пры вывучэннi вучэбнага прадмета (прадметаў) на павышаным або паглыбленым узроўнях у дужках указваецца профiль класа.

Пасведчанне аб агульнай базавай адукацыi i атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыi запаўняюцца на дзвюх мовах - беларускай i рускай.

Адзнакi па кожным вучэбным прадмеце ў пасведчанне аб агульнай базавай адукацыi i ў атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыi запiсваюцца словамi ў балах: "дзесяць", "дзевяць", "восем", "сем", "шэсць", "пяць", "чатыры", "тры", "два", "адзiн", а па асобных вучэбных прадметах (спецыяльная медыцынская група па фiзiчнай культуры), дзе ўведзена залiковая сiстэма, - "залiчана".

Вучням, што вызвалены ад выпускных экзаменаў, у пасведчанне аб агульнай базавай адукацыi i атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыi выстаўляюцца гадавыя адзнакi.

Вучням, якiя не атэставаны па асобных прадметах па незалежных ад iх прычынах, у пасведчанне i атэстат уносiцца запiс: "Не вывучаў(ла)".

Вучням, што вызвалены па стане здароўя ад заняткаў па фiзiчнай культуры i працоўным навучаннi, уносiцца запiс: "Вызвалены(а)".

Дакументы аб агульнай базавай адукацыi i агульнай сярэдняй адукацыi афармляюцца ва ўстанове, якая забяспечвае атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, спецыяльнай агульнаадукацыйнай школе (школе-iнтэрнаце) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця ў прысутнасцi дырэктара або яго намеснiка па навучальнай (навучальна-выхаваўчай) рабоце i рэгiструюцца: пасведчанне аб агульнай базавай адукацыi - у кнiзе ўлiку бланкаў i выдачы пасведчанняў аб агульнай базавай адукацыi, атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыi - у кнiзе ўлiку бланкаў i выдачы атэстатаў аб агульнай сярэдняй адукацыi.

72. У пасведчанне аб агульнай базавай адукацыi ўносяцца адзнакi па ўсiх вучэбных прадметах вучэбнага плана для V(VI) - IX(X) класаў устаноў, якiя забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы (школы-iнтэрната) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця. Па прадметах, па якiх здаюцца выпускныя экзамены, выстаўляюцца падагульняючыя адзнакi, а па астатнiх прадметах - гадавыя адзнакi за апошнi год iх вывучэння.

Без выстаўлення адзнак у пасведчанне аб агульнай базавай адукацыi робiцца запiс аб засвоеных факультатыўных курсах i курсах па выбары.

73. У атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыi ўносяцца адзнакi па ўсiх вучэбных прадметах вучэбнага плана для X(XI) - XI(XII) класаў устаноў, якiя забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы (школы-iнтэрната) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця. Пры гэтым па прадметах, па якiх здаюцца выпускныя экзамены, выстаўляюцца падагульняючыя адзнакi, а па астатнiх прадметах - гадавыя адзнакi за апошнi год iх вывучэння.

Без выстаўлення адзнакi ў атэстаце аб агульнай сярэдняй адукацыi робiцца запiс аб засваеннi курсаў па выбары, а таксама аб атрыманай вучнем квалiфiкацыi або засваеннi курса прафесiянальнай падрыхтоўкi.".Мiнiстр П.I.БРЫГАДЗIН


Архив документов
Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList