Право
Навигация
Новые документы

Реклама


Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Соглашение Правительства Республики Беларусь от 12 июля 1996 г. "Пагадненне памiж Урадам Рэспублiкi Беларусь i Урадам Лiтоўскай Рэспублiкi аб перадачы картографа-геадэзiчных матэрыялаў, якiя адносяцца да лiтоўскай тэрыторыi"

Текст правового акта с изменениями и дополнениями по состоянию на 5 декабря 2007 года (обновление)

Правовая библиотека
(архив)

 

ПАГАДНЕННЕ
ПАМIЖ УРАДАМ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ I УРАДАМ ЛIТОЎСКАЙ
РЭСПУБЛIКI АБ ПЕРАДАЧЫ КАРТОГРАФА-ГЕАДЭЗIЧНЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ,
ЯКIЯ АДНОСЯЦЦА ДА ЛIТОЎСКАЙ ТЭРЫТОРЫI*

_____________________________
   *Уступiла ў сiлу 13 лютага 1997 г.

Ратыфiкавана: Закон Рэспублiкi Беларусь ад 7 лютага 1997 г. N
3-З "Аб ратыфiкацыi Пагаднення памiж Урадам Рэспублiкi Беларусь i
Урадам Лiтоўскай Рэспублiкi аб перадачы  картографа-геадэзiчных
матэрыялаў,  якiя адносяцца да лiтоўскай тэрыторыi" (Ведамасцi
Нацыянальнага сходу  Рэспублiкi  Беларусь,  1997  г.,  N  12,
арт.232-233).

   Урад Рэспублiкi Беларусь i Урад Лiтоўскай Рэспублiкi, якiя
далей называюцца Бакамi,
   грунтуючыся на   прынцыпах   добрасуседскiх  адносiн  i
супрацоўнiцтва памiж Рэспублiкай Беларусь i Лiтоўскай Рэспублiкай,
замацаваных у Дагаворы ад 6 лютага 1995 года,
   пагадзiлiся аб нiжэйпададзеным:

               Артыкул 1

   Беларускi Бок, улiчваючы iнiцыятыву Лiтоўскага Боку ў набыццi
картографа-геадэзiчных  матэрыялаў, якiя адносяцца да лiтоўскай
тэрыторыi i захоўваюцца ў Рэспублiцы Беларусь, перадае Лiтоўскай
Рэспублiцы    на    кампенсацыйнай   аснове   адпаведныя
картографа-геадэзiчныя матэрыялы.

               Артыкул 2

   Перадача картографа-геадэзiчных   матэрыялаў   праводзiцца
паэтапна. Пералiк вышэйназваных матэрыялаў, тэрмiны i ўмовы iх
перадачы выкладзены ў Дадатку, якi з'яўляецца неад'емнай часткай
дадзенага Пагаднення.

               Артыкул 3

   Любыя рознагалоссi, якiя ўзнiкаюць у сувязi з тлумачэннем i
прымяненнем дадзенага Пагаднення, рэгулююцца шляхам перагавораў
памiж  адпаведнымi  камiсiямi,  утворанымi  пастановай Кабiнета
Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 12 жнiўня 1995 года № 370 i
пастановай Урада Лiтоўскай Рэспублiкi ад 14 кастрычнiка 1994 года №
984.

               Артыкул 4

   Дадзенае Пагадненне  ўступае  ў  сiлу  ў  дзень  апошняга
паведамлення  аб  выкананнi  Бакамi неабходных унутрыдзяржауных
працэдур.

   Заключана ў Вiльнюсе 12 лiпеня 1996 года ў двух экземплярах на
беларускай i лiтоўскай мовах, пры гэтым абодва тэксты  маюць
аднолькавую сiлу.

За Урад Рэспублiкi Беларусь                 М.Чыгiр

               ДАДАТАК
   да Пагаднення памiж Урадам Рэспублiкi Беларусь i Урадам
   Лiтоўскай Рэспублiкi аб перадачы картографа-геадэзiчных
     матэрыялаў, якiя адносяцца да лiтоўскай тэрыторыi

   1. Картографа-геадэзiчныя матэрыялы на тэрыторыю  Лiтоўскай
Рэспублiкi, якiя захоўваюцца ў Рэспублiцы Беларусь, перадаюцца
Лiтоўскаму Боку на кампенсацыйнай аснове з улiкам кошту матэрыялаў,
перададзеных Лiтоўскiм Бокам Рэспублiцы Беларусь.
   2. Пералiк картографа-геадэзiчных матэрыялаў, якiя перадаюцца
Беларускiм Бокам Лiтоўскай Рэспублiцы:

---T--------------T-------T---------T--------T------T---------------
  ¦       ¦    ¦     ¦ Кошт ¦Усяго ¦
 № ¦  Назва   ¦Адзiнка¦ Аб'ём ¦адзiнкi ¦дола- ¦
п/п¦ матэрыялаў ¦вымя- ¦вымярэння¦  ў  ¦раў  ¦  Заўвагi
  ¦       ¦рэння ¦     ¦доларах ¦ЗША  ¦
  ¦       ¦    ¦     ¦ ЗША  ¦   ¦
---+--------------+-------+---------+--------+------+---------------
 1 ¦   2    ¦  3  ¦  4   ¦   5 ¦ 6  ¦    7
---+--------------+-------+---------+--------+------+---------------
 1. Тапаграфiчныя          Тапаграфiчныя  Спiс гарадоў
  планы:              планы гарадоў  i населеных
  а) гарадоў:  кв.км  1450   i пасёлкаў,   пунктаў у
  М 1:2000    ------  ----   якiя павiнны  таблiцы № 1*
          лiстоў  2070   былi      да дадзеяага
                   захоўвацца па  дадатку
                   тэрытарыяльным
                   прынцыпе,
  М 1:5000     -"-  1854   перадаюцца
              ----   бясплатна
               515

  б) сельскiх       161
  населеных    -"-   ---
  пунктаў         329
  М 1:2000

 2. Плошчавая та-                  Спiс лiстоў
  паграфiчная                   прыведзены ў
  здымка                      картаграме № 1*
  М 1:5000                     да дадзенага
                           дадатку

  (выдавецкiя
  арыгiналы)
  Аб'екты:
  05.02.1002   кв.км  1285    307,1  86000
  (Датнуўскi)  ------  ----
          лiстоў  280

  05.02.1003   кв.км  1033    298,7  67200
  (Кедайнскi)  ------  ----
          лiстоў  225

 3. Выдавецкiя                    Спiс
  арыгiналы:                    наменклатур
  а) тапаграфiч- лiстоў  160    103,3  16528 перадаваемых
  ных планаў                    выдавецкiх
  гарадоў                     арыгiналаў i
  М 1:10000                    штрыхавых
  Аб'екты:                     копiй
  05.08.0871;                   прыведзены ў
  05.08.0873;                   таблiцах № 2,
  05.08.1236;                   3, 4* да
  05.08.1120;                   дадзенага
  05.08.0984                    дадатку
  б) пераафор-  лiстоў  317    96,6  30622
  мленыя
  пазiтыўныя
  копii
  тапаграфiчных
  карт
  М 1:10000
  (с.к. 1942 г.)
  в) тапаграфiч- лiстоў  1976    144,8 286125
  ных карт
  М 1:10000
  (с.к. 1963 г.)
  Штрыхавыя   лiстоў  140    78,4  10976
  копii на
  пластыку,
  перааформленыя
  са с.к.
  1963 г. у
  с.к. 1942 г.

 4. Выдавецкiя                    Спiс лiстоў
  арыгiналы                    прыведзены ў
  тапаграфiчных                  картаграмах
  карт                       № 2, 3* да
  М 1:25000                    дадзенага
  (с.к. 1963 г.) 755    40,0  30200      дадатку
  лiст.
  (с.к. 1963 г.) 163    60,63  9882
  лiст.

 5. Выдавецкiя                    Спiс лiстоў
  арыгiналы:                    прыведзены ў
  а) тапаграфiч- лiстоў   81    378,5  30659 картаграме № 4*
  ных карт                     да дадзенага
  М 1:50000                    дадатку
  б) таксама   лiстоў   23    226,1  5200
  тапаграфiчных
  карт агульных
  лiстоў з
  iншымi
  дзяржавамi

 6. Выдавецкiя                    Спiс лiстоў
  арыгiналы:                    прыведзены ў
  а) тапаграфiч- лiстоў   20    179,5  3590 картаграме № 5*
  ных карт                     да дадзенага
  М 1:100000                    дадатку
  б) таксама   лiстоў   11    90,9  1000
  тапаграфiчных
  карт агульных
  лiстоў з
  iншымi
  дзяржавамi

 7. Тыражныя    лiстоў  3850     4,0  15400 Спiс лiстоў
  адбiткi карт                   прыведзены ў
  М 1:10000                    картаграме № 5
  М 1:50000                    да дадзенага
                           дадатку

 8. Каталогi    катало-  156    10.0  1560
  вышынi i    гаў
  каардынат

 9. Аэранегатывы  негаты- 246832    1.0 246832
          ваў     1.0

10. Рэпрадукцыi  рэпра-  1560    2.0  3120
  накiднога   дукцый
  мантажу

11. Аэранегатывы, негаты-  6909  вяртаюц-    Спiс аэразды-
  перададзеныя  ваў        ца       мачных
  Лiтоўскiм            бязвы-     матэрыялаў
  Бокам у             платна     прыведзены ў
  1981-1989                    таблiцы № 6*
  гадах па                     да дадзенага
  ўказаннi ГУГК                  дадатку
  СССР на
  захоўванне ў
  ЗахАГП

12. Матэрыялы
  планавай
  прывязкi
  аэраздымкаў
  з каталогамi
  каардынат
  апазнакаў:
  а) на     рэпра-  1870     1.0  1870
  рэпрадукцыях  дукцый
  б) на     адбiт- 37560     1.0  37560
  кантактных   каў
  адбiтках

13. Кошт паслуг i               114500
  выраб копiй
  на агульныя
  лiсты
  тапаграфiчных
  карт з iншымi
  дзяржавамi

  Усяго                   998824

______________________________
   *Не прыводзiцца.

   Агульны кошт матэрыялаў складае 998824 (дзевяноста восем тысяч
васемсот дваццаць чатыры) долары ЗША.
   Пералiк матэрыялаў, перададзеных у 1990-1991 гадах Лiтоўскiм
Бокам Рэспублiцы Беларусь:

-----T---------------T-------T-------T--------T-------T-------------
   ¦        ¦    ¦    ¦ Кошт  ¦    ¦
 № ¦  Назва   ¦Адзiнка¦Аб'ём ¦адзiнкi ¦ Усяго ¦
 п/п ¦ матэрыялаў  ¦вымя- ¦вымя- ¦  ў  ¦долараў¦  Заўвагi
   ¦        ¦рэння ¦рэння ¦доларах ¦ ЗША ¦
   ¦        ¦    ¦    ¦ ЗША  ¦    ¦
-----+---------------+-------+-------+--------+-------+-------------
 1 ¦   2    ¦  3  ¦ 4  ¦  5  ¦  6  ¦   7
-----+---------------+-------+-------+--------+-------+-------------
 1. Тапаграфiчныя  карт   10164   4.0  40656
   карты
   М 1:10000
    1:100000

 2. Каталогi    катало-   215  10.0   2150
   геадэзiчных   гаў
   пунктаў

 3. Матэрыялы
   аэрафотаздымкi:

   а) аэранегатывы негаты- 301461   1.0  301461
           ваў
   б) рэпрадукцыi рэпра-   5638   2.0  11276
           дукцый

 4. Матэрыялы
   планавай
   прывязкi:
   а) на рэпрадук- рэпра-   2769   1.0   2769
   цыi       дукцый
   б) на      адбiт-  43465   1.0  43456
   кантактных   каў
   адбiтках

   Усяго                   401777

   Усяго перададзена матэрыялаў на суму 401777 (чатырыста адна
тысяча семсот семдзесят сем) долараў ЗША.
   Рознiца кошту перададзеных з 1990 года Бакамi адзiн аднаму
картографа-геадэзiчных матэрыялаў складае 597047 (пяцьсот дзевяноста
сем тысяч сорак сем) долараў ЗША на карысць Рэспублiкi Беларусь.
   3. Веларускi  Бок  гарантуе  камплектнасць,  якаснасць  i
прыгоднасць для далейшага  выкарыстання  картографа-геадэзiчнага
матэрыялу,  якi  перадаецца  Лiтоўскаму  Боку.  Разам  з
картографа-геадэзiчнымi матэрыяламi Беларускi Бок перадае i ўсю
тэхнiчную дакументацыю да iх.
   4. Беларускi Бок у асобе Беларускага картографа-геадэзiчнага
аб'яднання  Мiнiстэрства  архiтэктуры  i будаўнiцтва Рэспублiкi
Беларусь (г.Мiнск, вул.Варвашэнi, 17) на працягу трох месяцаў
праводзiць камплектацыю i зверку картографа-геадэзiчнага матэрыялу,
якi перадаецца Лiтоўскаму Боку ў асобе Дзяржаўнай службы  па
землеўпарадкаванню i геадэзii пры Мiнiстэрстве сельскай гаспадаркi
Лiтоўскай Рэспублiкi (г.Вiльнюс, пр.Гедзiмiнаса, 19), i паведамляе
аб гатоўнасцi да перадачы названых матэрыялаў.
   5. Лiтоўскi Бок у асобе Дзяржаўнай службы па землеўпарадкаванню
i геадззii пры Мiнiстэрстве сельскай гаспадаркi Лiтоўскай Рэспублiкi
праводзiць праверку камплектнасцi  падрыхтаванага  да  перадачы
картографа-геадэзiчнага матэрыялу i пры садзейнiчаннi Беларускага
Боку праводзiць вываз яго сваiмi сродкамi.
   6. Беларускi Бок у асобе Беларускага картографа-геадэзiчнага
аб'яднання Мiнiстэрства архiтэктуры  i  будаўнiцтва  Рэспублiкi
Беларусь  прыступае  да  выканання  абавязкаў  па  перадачы
картографа-геадэзiчных матэрыялаў пасля атрымання ўрадавага задання.
   7. Факт перадачы матэрыялаў афармляецца адпаведнымi актамi
здачы-прыёмкi iх, якiя падпiсваюцца ўпаўнаважанымi прадстаўнiкамi
Беларускага  картографа-геадэзiчнага  аб'яднання  Мiнiстэрства
архiтэктуры i будаўнiцтва Рэспублiкi Беларусь i Дзяржаўнай службы па
землеўпарадкаванню i геадэзii пры Мiнiстэрстве сельскай гаспадаркi
Лiтоўскай Рэспублiкi.
   8. Сродкi, прадугледжаныя ў якасцi кампенсацыi Лiтоўскiм Бокам
Беларускаму Боку за перадачу картографа-геадэзiчных матэрыялаў у
памеры 597047 долараў ЗША, улiчваюцца пры ажыццяўленнi разлiкаў за
пастаўленую Лiтоўскiм Бокам Беларускаму Боку электраэнергiю.Предыдущий | Следующий

< Содержание

Новости законодательства

Новости сайта
Новости Беларуси

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Полезные ресурсы

Разное

Rambler's Top100
TopList

Законы России

Право - Законодательство Беларуси и других стран

ЗОНА - специальный проект. Политзаключенные Беларуси

LawBelarus - Белорусское Законодательство

Юридический портал. Bank of Laws of Belarus

Фирмы Беларуси - Каталог предприятий и организаций Республики Беларусь

RuFirms. Фирмы России - каталог предприятий и организаций.Firms of Russia - the catalogue of the enterprises and the organizations