Право
Навигация
Новые документы

Реклама


Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Приказ Министерства культуры Республики Беларусь от 13 ноября 1998 г. №592 "Аб зацвярджэннi Палажэння аб Мастацка-экспертным Савеце па манументальнаму мастацтву пры Мiнiстэрстве культуры Рэспублiкi Беларусь"

Текст правового акта с изменениями и дополнениями по состоянию на 5 декабря 2007 года (обновление)

Правовая библиотека
(архив)

 

     ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
           13 лiстапада 1998 г. N 592

 АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ПАЛАЖЭННЯ АБ МАСТАЦКА-ЭКСПЕРТНЫМ САВЕЦЕ ПА 
 МАНУМЕНТАЛЬНАМУ МАСТАЦТВУ ПРЫ МIНIСТЭРСТВЕ КУЛЬТУРЫ 
 РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

   У мэтах далейшага ўдасканалення нарматыўнай базы ў галiне
манументальнага мастацтва загадваю:

   1. Зацвердзiць Палажэнне аб Мастацка-экспертным савеце  па
манументальнаму мастацтву  пры  Мiнiстэрстве культуры Рэспублiкi
Беларусь.

   2. Аддзелу музеяў i выставак (С.I.Маслоўскi) давесцi згаданае
Палажэнне да ўсiх зацiкаўленых.

 Мiнiстр                        А.У.САСНОЎСКI

                     ЗАЦВЕРДЖАНА
                     Загад Мiнiстэрства культуры
                     Рэспублiкi Беларусь
                     13.11.1998 N 392

               ПАЛАЖЭННЕ
            аб Мастацка-экспертным
        савеце па манументальнаму мастацтву
      пры Мiнiстэрстве культуры Рэспублiкi Беларусь

   1. Мастацка-экспертны савет па манументальнаму мастацтву (далей
- Савет)  з'яўляецца  пастаянна  дзеючым дарадча-рэкамендацыйным
органам, створаным пры Мiнiстэрстве культуры.

   2. Асноўнай задачай Савета з'яўляецца глыбокае i ўсебаковае
абмеркаванне праблем развiцця манументальнага мастацтва ў дзяржаве,
выпрацоўка практычных рэкамендацый i разгляд канкрэтных пытанняў,
звязаных з праектаваннем помнiкаў, манументаў, мемарыяльных дошак i
iншых  твораў  манументальнага  i  манументальна-дэкаратыўнага
мастацтва, якiя ствараюцца па рашэннях Урада Рэспублiкi Беларусь, а
таксама мемарыяльных дошак i знакаў, што робяцца па рашэнню органаў
мясцовай улады i кiравання, узгодненых з Мiнiстэрствам культуры.

   3. Склад Савета зацвярджаецца Мiнiстэрствам культуры тэрмiнам
на 2 гады. У яго ўваходзяць вядучыя дзеячы выяўленчага мастацтва,
архiтэктары, мастацтвазнаўцы, спецыялiсты ў галiне манументальнай
скульптуры, прадстаўнiкi  дзяржаўных  i  грамадскiх  арганiзацый
рэспублiкi. Прапановы кiраўнiцтву Мiнiстэрства культуры па складу
Савета ўносяцца аддзелам музеяў i выставак.

   4. Савет у сваёй дзейнасцi кiруецца дзеючым заканадаўствам,
дырэктыўнымi дакументамi  па пытаннях манументальнага мастацтва,
iснуючым парадкам  праектавання,  стварэння  i  прыёмкi  твораў
манументальнага мастацтва, а таксама дадзеным Палажэннем.

   5. Савет  ажыццяўляе  сваю дзейнасць у цесным кантакце з
Беларускiм саюзам мастакоў i Беларускiм саюзам архiтэктараў, а
таксама з iншымi профiльнымi грамадскiмi фармiраваннямi.

   6. Савет:
   разглядае i рэкамендуе да ажыццяўлення праекты помнiкаў i
манументаў агульнадзяржаўнага значэння, якiя ствараюцца па рашэннях
Урада Рэспублiкi Беларусь, эскiзы значных манументальна-дэкаратыўных
твораў (вiтражоў, мазаiк з графiта), а таксама праекты дошак i
знакаў, дэкаратыўных i партрэтных скульптур, якiя прызначаны для
тыражавання;
   аказвае дапамогу ў падборы аўтарскiх калектываў на праектаванне
помнiкаў;
   па прадстаўленню аддзела музеяў i выставак разглядае праграмныя
заданнi i ўмовы конкурсаў на праектаванне помнiкаў i манументаў i
дае свае заключэннi;
   праводзiць кансультацыйную  работу  з  аўтарамi  ў працэсе
праектавання i стварэння манументальных твораў;
   дае заключэннi аб магчымасцях замены помнiкаў, якiя выкананы на
недастаткова высокiм мастацкiм узроўнi альбо  з  недаўгавечных
матэрыялаў;
   разглядае памер  аўтарскага  ганарару  ў  адпаведнасцi  з
зацверджанымi стаўкамi аўтарскага ўзнагароджання;
   мае права  пасля стварэння твора манументальнага мастацтва
разгледзець пытанне аб павелiчэннi сумы аўтарскага ўзнагароджання,
зыходзячы з высокiх мастацкiх ягоных якасцяў.

   7. Савет павiнен спрыяць стварэнню твораў высокага мастацкага
ўзроўню, дасягненню багацця i разнастайнасцi мастацкiх стыляў i
сродкаў выяўлення.

   8. Савет  адхiляе  альбо дае рэкамендацыi аб перапрацоўцы
праектаў помнiкаў i манументаў цi iншых твораў манументальнага i
манументальна-дэкаратыўнага мастацтва, якiя не адпавядаюць належнаму
архiтэктурна-кампазiцыйнаму i мастацкаму ўзроўню, а таксама калi яны
выкананы з парушэннем iснуючага парадку iх стварэння.

   9. Пры разглядзе Саветам праектаў помнiкаў рэспублiканскага
значэння для г.Мiнска, абласных цэнтраў краiны на  пасяджэннях
прысутнiчаюць адпаведныя  прадстаўнiкi  аблвыканкамаў i Мiнскага
гарвыканкама з правам рашаючага голасу.

   10. У  выпадку  неабходнасцi  члены  Савета  могуць  быць
камандзiраваны на месцы збудавання помнiкаў i манументаў за кошт
зацiкаўленага  боку.  Заключэннi  пры  такiх  выездах  лiчацца
правамоцнымi пры наяўнасцi ў складзе групы не менш 3-х членаў Савета
з правам рашаючага голасу.

   11. Па складу Савет мае няцотную колькасць членаў, але не болей
15 чалавек разам з яго старшынёй.

   12. Пасяджэннi Савета праводзяцца пад кiраўнiцтвам старшынi
Савета, а ў яго адсутнасць - пад кiраўнiцтвам намеснiка старшынi.

   13. На пасяджэннi Савета  могуць  запрашацца  прадстаўнiкi
мясцовых органаў  улады i кiравання, творчых саюзаў, навуковых
устаноў, навукоўцы i спецыялiсты, якiя ўдзельнiчаюць у пасяджэннях
Савета з правам дарадчага голасу.

   14. Пры Савеце можа стварацца камiсiя па экспертызе каштарысаў
i рабочых  чарцяжоў  пастаментаў  помнiкаў,  манументаў  i
помнiкаў-бюстаў, якая прызначаецца загадам Мiнiстра культуры.
   У склад камiсii ўваходзяць архiтэктары, iнжынеры-канструктары,
спецыялiсты па каштарысах (эканамiсты), iншыя спецыялiсты. Камiсiя
выдае заключэннi   адносна   адпаведнасцi   разлiкаў   па
праектна-каштарыснай дакументацыi згодна з зацверджаным эскiзным
праектам, а таксама па сумах, што прадугледжаны на стварэнне твораў
манументальнага мастацтва.

   15. Рашэннi Савета, а таксама рашэннi камiсii па экспертызе
каштарысаў i рабочых чарцяжоў прымаюцца простай большасцю галасоў
пры ўмове прысутнасцi на пасяджэннi не меней 2/3 складу Савета
(камiсii) i афармляюцца пратаколамi ў трох экземплярах, падпiсваюцца
ўсiмi ўдзельнiкамi пасяджэння ў якасцi членаў Савета, яго старшынёй
i захоўваюцца ў аддзеле музеяў i выставак.
   У выпадку нязгоды членаў Савета з прынятым рашэннем  яны
выкладаюць сваю асабiстую думку па разглядаемаму пытанню, якая
фiксуецца ў пратаколе.

   16. Рашэннi Савета i камiсii па экспертызе каштарысаў i рабочых
чарцяжоў лiчацца сапраўднымi пасля  зацвярджэння  iх  Мiнiстрам
культуры.

   17. Заказчыкi iнфармуюцца аб прынятых рашэннях Савета не пазней
як праз 10 дзён пасля яго пасяджэння ў пiсьмовай форме, якое рыхтуе
адказны сакратар Савета.

   18. Прадстаўленне праектных матэрыялаў для разгляду, работу
Савета, камiсii па экспертызе каштарысаў i рабочых чарцяжоў i
кантроль за выкананнем рашэнняў Савета i камiсii арганiзуе аддзел
музеяў i выставак у адпаведнасцi  з  Iнструкцыяй  аб  парадку
праектавання, збудавання   (стварэння)   i   прыёмкi  твораў
манументальнага i манументальна-дэкаратыўнага мастацтва на тэрыторыi
Рэспублiкi Беларусь.

   19. Савет штогод прадстаўляе справаздачу аб сваёй дзейнасцi
кiраўнiцтву Мiнiстэрства культуры.

   20. Члены Савета, якiя сiстэматычна не з'яўляюцца на пасяджэннi
без уважлiвых прычын, выключаюцца са складу Савета па рашэнню
Мiнiстэрства культуры.

   21. Членам Савета (за  выключэннем  штатных  супрацоўнiкаў
Мiнiстэрства культуры i яго падведамасных арганiзацый i ўстаноў) пры
ўдзеле ў рабоце Савета ажыццяўляецца аплата за кожную гадзiну работы
ў памеры 0,1 мiнiмальнай заработнай платы. Расходы на гэтыя мэты
ажыццяўляюцца за кошт сродкаў Фонду развiцця культуры i мастацтва
Мiнiстэрства культуры.Предыдущий | Следующий

< Содержание

Новости законодательства

Новости сайта
Новости Беларуси

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Полезные ресурсы

Разное

Rambler's Top100
TopList

Законы России

Право - Законодательство Беларуси и других стран

ЗОНА - специальный проект. Политзаключенные Беларуси

LawBelarus - Белорусское Законодательство

Юридический портал. Bank of Laws of Belarus

Фирмы Беларуси - Каталог предприятий и организаций Республики Беларусь

RuFirms. Фирмы России - каталог предприятий и организаций.Firms of Russia - the catalogue of the enterprises and the organizations